Thông số quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh

I. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai chỉ số
---------------
STT NỘI DUNG THÔNG SỐ
CÁC MỨC QUY ĐỊNH
(Dành cho KH trong nước)
GHI CHÚ
1 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 17%  
2 Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) 75%  
3 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) 85% Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng có 1 ngày làm việc để bổ sung ký quỹ. Sau thời hạn này SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1.
4 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) 90% Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1
5 Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân 5.000 hợp đồng  
6 Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức 10.000 hợp đồng  
7 Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp 20.000 hợp đồng  
-------------------------
Ngày hiệu lực: 15/12/2022
 
II. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
------------------------
STT NỘI DUNG THÔNG SỐ
CÁC MỨC QUY ĐỊNH
(Dành cho KH trong nước)
GHI CHÚ
1 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu 2.5%  
2 Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-3 5%  
3 Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-1 8%  
4 Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) 75%  
5 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) 85% Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng có 1 ngày làm việc để bổ sung ký quỹ.  Sau thời hạn này SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1.
6 Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) 90% Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1
7 Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) Ngày E-1 Hết thời hạn này, SSI sẽ thực hiện đóng vị thế tương ứng với phần trái phiếu còn thiếu. Trong trường hợp không đóng được vị thế, Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 9
8 Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) Trước 15h ngày E Hết thời hạn này, nếu Tài khoản chưa đủ tiền thanh toán thì toàn bộ Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán, và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 9)
9 Khoản bồi thường do mất khả năng thanh toán thực hiện Hợp đồng 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán FSP: Giá thanh toán cuối cùng
Quy định về giới hạn vị thế với HDTL TPCP kỳ hạn 5 năm
10 Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức 5.000 hợp đồng  
11 Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp 10.000 hợp đồng  
Quy định về giới hạn vị thế với HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm
12 Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức 10.000 hợp đồng  
13 Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân 3.000 hợp đồng  
14 Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức 5.000 hợp đồng  
------------------
Ghi chú:
  • Ngày E: Ngày đáo hạn Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính Phủ.
  • Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của SSI tùy từng thời điểm.
 
Ngày hiệu lực: 28/06/2021
 
Trân trọng,
 
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471