Tin SSI

Đấu giá mới nhất

Tin SSI
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 3 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY (MÃ TRÁI PHIẾU: PHARMACITY.BOND.2019.02)

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharmacity cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm PharmacityMã Trái phiếu: PHARMACITY.BOND.2019.02Kỳ hạn Trái phiếu: 2 nămMệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 18/11/2019Ngày đáo hạn: 18/11/2021Lãi suất: cố định, 13%/nămNgày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 07/05/2021Ngày thanh toán lãi: 18/05/2021Trân trọng thông báo.

04/05/2021

Xem thêm
Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu BONDEWH/2019.01

Căn cứ theo Hợp đồng Dịch vụ phát hành Trái phiếu số 34/2019/SSI-HN/NHĐT và Phụ lục hợp đồng số 02 về Dịch vụ Đại lý lưu ký và quản lý chuyển nhượng Trái phiếu số 09/2019/SSI-HN/NHĐT giữa Công ty cổ phần EuroWindow Holding và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội(“SSI”), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 3 – ngày 26/04/2021 đối với số lượng trái phiếu do Công ty cổ phần EuroWindow Holding phát hành ngày 25/10/2019 theo thông tin sau:Tổng giá trị trái phiếu phát hành:250.000.000.000đ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)Ngày phát hành:25/10/2019Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi:15/04/2021Kỳ tính lãi 26/10/2020 đến ngày 25/04/2021Ngày thanh toán lãi:26/04/2021 Xin lưu ý, kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho đến Ngày Thanh Toán Lãi, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không có quyền yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái phiếu . Trân trọng! CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CN HÀ NỘI

15/04/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 3 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY (MÃ TRÁI PHIẾU: PHARMACITY.BOND.2019.01)

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm Pharmacity cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Thanh Toán và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Phẩm PharmacityMã Trái phiếu: PHARMACITY.BOND.2019.01Kỳ hạn Trái phiếu: 2 nămMệnh giá Trái phiếu: 100.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 21/10/2019Ngày đáo hạn: 21/10/2021Lãi suất: cố định, 13%/nămNgày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 12/04/2021Ngày thanh toán lãi: 22/04/2021Trân trọng thông báo.

07/04/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI VÀ GỐC TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (MÃ TRÁI PHIẾU: CIIBOND2020-03)

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký, Đại lý Thanh toán, Đại lý Chuyển nhượng Trái Phiếu số 04/2020/DVCK-SSIHO được lập và ký ngày 19/03/2020 giữa Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Tổ chức phát hành”) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (“SSI”).SSI trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi và tiền gốc trái phiếu do Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh phát hành ngày 19/03/2020, mã trái phiếu CIIBOND2020-03 theo thông tin sau:Tổng mệnh giá trái phiếu phát hành220.000.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi tỷ đồng)Ngày phát hành19/03/2020Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi và tiền gốc08/04/2021Kỳ tính lãiTừ ngày 19/03/2020 đến ngày 19/04/2021Ngày thanh toán lãi và gốc19/04/2021 Trân trọng Thông báo ngày chốt danh sách thanh toán lãi và gốc trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hố Chí Minh (CIIBOND2020-03)

05/04/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÔNG TY ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ vào: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình; Nghị quyết số 01/BB14.01.2021//NQ – HĐQT/KBI tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 14 tháng 01 năm 2021 về việc quyết định tổ chức Đại hội Cổ đông Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021;Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty như sau:Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình, vào ngày 25 tháng 04 năm 2021. Công ty sẽ thực hiện việc chốt danh sách Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Bình vào .Đối với các giao dịch cổ phần sau thời điểm 17 giờ ngày 25/03/2021 đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, người nhận chuyển nhượng có quyền dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng theo hai cách sau đây:Người nhận chuyển nhượng tham dự với tư cách cổ đông mới bằng cách thông báo bằng văn bản kèm các chứng cứ về việc chuyển nhượng cổ phần nói trên đến Công ty không chậm hơn 48 giờ đồng hồ (17 giờ ngày 23/3/2021) trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Người nhận chuyển nhượng có thể tham dự với tư cách là đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông đã chuyển nhượng bằng cách xuất trình Giấy ủy quyền tham dự do Cổ đông đã chuyển nhượng ký phát trước thời điểm chuyển nhượng.Thông báo này để các Quý Cổ đông được biết để thực hiện các giao dịch của mình. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH(Đã ký)LÊ QUANG CẢNH

17/03/2021

Xem thêm
Thông báo Ngày Chốt Danh Sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu DXG.BOND.2019.07

Căn cứ theo Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký, Đại lý Thanh Toán, Đại Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh số 1706/2019/ĐLTP/DXG-SSI ngày 17/06/2019 giữa Công ty cổ phần Tập Đoàn Đất Xanh (“DXG”) và Công ty cổ phần chứng khoán SSI – Chi Nhánh Hà Nội (“SSI”), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại kỳ tính lãi đợt 3 năm 2020 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh phát hành ngày 30/08/2019 theo thông tin sau:Mã trái phiếuDXG.BOND.2019.07Tổng giá trị trái phiếu phát hành ban đầu:50.000.000.000đ (Năm mươi tỷ đồng)Tổng giá trị trái phiếu phát hành còn lại:27.800.000.000đ (Hai mươi bảy tỷ tám trăm triệu đồng)Ngày phát hành:30/08/2019Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi:18/02/2021Kỳ tính lãi 30/08/2020 đến ngày 28/02/2021 (Không bao gồm ngày 28/02/2021)Ngày thanh toán lãi:01/03/2021 Xin lưu ý, kể từ Ngày Chốt Danh Sách cho đến Ngày Thanh Toán Lãi, Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái phiếu nhưng bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng khoản tiền lãi sẽ được thanh toán vào Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng. Trân trọng! CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI – CN HÀ NỘI

09/02/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 2 TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN NAM PHÚ (MÃ TRÁI PHIẾU: SGNP.BOND.2020.01)

Để phục vụ cho việc thanh toán lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam Phú cho các Trái chủ, Công ty Cổ phần Chứng Khoán SSI – Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Chuyển Nhượng Trái Phiếu xin thông báo như sau:Thông tin Trái phiếu:Tên Trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Sài Gòn Nam PhúMã Trái phiếu: SGNP.BOND.2020.01Kỳ hạn Trái phiếu: 4 nămMệnh giá Trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/Trái PhiếuNgày phát hành: 31/08/2020Ngày đáo hạn: 03/09/2024Ngày chốt danh sách Trái chủ và Ngày Thanh toán lãi:Ngày chốt danh sách: 18/02/2021Ngày thanh toán lãi: 01/03/2021Trân trọng thông báo.

08/02/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 1 TRÁI PHIẾU TỔNG CTCP THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (MÃ TRÁI PHIẾU: BONDGEX/2020.02)

SSI Thông báo đến Quý công ty và Người sở hữu Trái phiếu về Ngàychốt danh sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đầu tiên đối với số lượng trái phiếuBONDGEX/2020.02do Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Namphát hành ngày 23/07/2020. Thông báo ngày chốt danh sách lãi trái phiếu BONDGEX/2020.02

05/01/2021

Xem thêm
THÔNG BÁO NGÀY CHỐT DANH SÁCH THANH TOÁN LÃI ĐỢT 1 TRÁI PHIẾU TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (MÃ TRÁI PHIẾU: BONDGEX/2020.01)

SSI Thông báo đến Quý công ty và Người sở hữu Trái phiếu về Ngàychốt danh sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đầu tiên đối với số lượng trái phiếuBONDGEX/2020.01 do Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Namphát hành ngày 06/07/2020. Thông báo ngày chốt danh sách lãi trái phiếu BONDGEX/2020.01

04/01/2021

Xem thêm
Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền

THÔNG BÁOV/v Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2020.Căn cứ Nghị quyết số 021/CTy – HĐQT ngày 04.12.2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền;Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền trân trọng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 (6 tháng cuối năm) 2020 như sau:Danh sách cổ đông chốt ngày 11 tháng 12 năm 2020.Ngày trả cổ tức:Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020: 8%/mệnh giá bằng tiền mặt.Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 22.12.2020.Địa điểm chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức tại:CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI - CHI NHÁNH NGUYỄN CÔNG TRỨĐịa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ,Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.Tel: 028.38218567 (ext: 4403) Gặp Ms Tuyền – Bộ phận dịch vụ khách hàng.Trân trọng.Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊSSI CHỦ TỊCHWebsite Công ty. Lưu HS – HC NGUYỄN SĨ VĂN Tài liệu đính kèm: Thông báo Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền

14/12/2020

Xem thêm
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI