Chứng quyền có bảo đảm do SSI phát hành

Chứng quyền có bảo đảm do SSI phát hành

Bản cáo bạch Mã chứng quyền Thời hạn (Tháng) Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày hết hạn đăng ký mua IPO Khối lượng phát hành Tên chứng quyền Loại chứng quyền Chứng khoán cơ sở Ngày phát hành Ngày đáo hạn Phương thức thanh toán Giá thực hiện điều chỉnh (VND) Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh Kiểu thực hiện Tổ chức phát hành Trạng thái
Xem MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 3 20.600 1.900 14/06/2019 3.000.000 Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 Mua MBB 13/06/2019 16/09/2019 Tiền mặt 1:1 Châu Âu SSI Còn hiệu lực
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI