Chứng quyền có bảo đảm do SSI phát hành

Đấu giá mới nhất

Chứng quyền có bảo đảm do SSI phát hành
Tài liệu chứng quyền Mã chứng quyền Thời hạn (Tháng) Giá thực hiện (VND) Giá phát hành (VND) Ngày hết hạn đăng ký mua IPO Khối lượng phát hành Tên chứng quyền Loại chứng quyền Chứng khoán cơ sở Ngày phát hành Ngày đáo hạn Phương thức thanh toán Giá thực hiện điều chỉnh (VND) Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh Kiểu thực hiện Tổ chức phát hành Trạng thái
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI