Đăng ký thông tin mua IPO

Đăng ký thông tin mua IPO

  1. Quý vị là*

  2. Quốc tịch của quý vị*

ĐỂ KHAI BÁO THÔNG TIN MUA CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO, VUI LÒNG NHẬP CÁC THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY

* Quý khách vui lòng đăng ký thông tin TRONG KHUNG GIỜ IPO theo bản Công bố thông tin của SSI. Những trường hợp đăng ký ngoài khung giờ IPO, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin quý khách đăng ký. Sau khi đăng ký thông tin, quý khách vui lòng nộp tiền, hoàn tất hồ sơ và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định để đăng ký thành công.
Thông tin về nhà đầu tư


Người được ủy quyền
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư
Giấy xác nhận từngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho nước ngoài)
Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại Công ty Chứng Khoán không phải SSI Giấy Ủy quyền của Nhà Đầu Tư cho Người được ủy quyền (nếu có)
Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền  
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cá nhân dưới 18 tuổi không thể đăng ký mua chứng quyền theo quy định pháp luật.
 
2. Quyết định mua (các) Chứng Quyền là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không hạn chế Bản Cáo Bạch. Nhà Đầu Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí, thuế áp dụng cho giao dịch (các) Chứng Quyền. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phát hành được chỉ định của SSI sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Quyền của Nhà Đầu Tư.
 
3. Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm đúng sự thật và chính xác, đồng thời cập nhật các thay đổi về thông tin tổ chức hay thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ nêu trên, SSI có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mua chứng quyền. Nhà Đầu Tư sẽ phải bồi thường cho SSI hoặc bất kỳ đại diện của SSI hoặc nhân viên của SSI đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí khác mà họ có thể gánh chịu do thông tin sai hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin không đầy đủ.
 
Nhà Đầu Tư cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm, cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về
Thông tin về nhà đầu tư
Người được ủy quyền
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu Nhà Đầu Tư
Giấy xác nhận từngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho nước ngoài)
Bản sao hợp lệ giấy đăng ký mở tài khoản nếu Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại Công ty Chứng Khoán không phải SSI Giấy Ủy quyền của Nhà Đầu Tư cho Người được ủy quyền (nếu có)
Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền  
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cá nhân dưới 18 tuổi không thể đăng ký mua chứng quyền theo quy định pháp luật.
 
2. Quyết định mua (các) Chứng Quyền là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không hạn chế Bản Cáo Bạch. Nhà Đầu Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí, thuế áp dụng cho giao dịch (các) Chứng Quyền. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phát hành được chỉ định của SSI sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Quyền của Nhà Đầu Tư.
 
3. Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm đúng sự thật và chính xác, đồng thời cập nhật các thay đổi về thông tin tổ chức hay thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ nêu trên, SSI có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mua chứng quyền. Nhà Đầu Tư sẽ phải bồi thường cho SSI hoặc bất kỳ đại diện của SSI hoặc nhân viên của SSI đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí khác mà họ có thể gánh chịu do thông tin sai hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin không đầy đủ.
 
Nhà Đầu Tư cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm, cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về
Thông tin về nhà đầu tư


Người được ủy quyền
Người đại diện pháp luật
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có) Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
Bản sao hợp lệ giây đăng ký mở tài khoản nếu Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại Công ty Chứng Khoán không phải SSI
  • Giấy Ủy quyền của Người đại diện pháp luật cho người đại diện Tổ chức ký hồ sơ (nếu có) Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền
  • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cá nhân dưới 18 tuổi không thể đăng ký mua chứng quyền theo quy định pháp luật.
 
2. Quyết định mua (các) Chứng Quyền là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không hạn chế Bản Cáo Bạch. Nhà Đầu Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí, thuế áp dụng cho giao dịch (các) Chứng Quyền. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phát hành được chỉ định của SSI sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Quyền của Nhà Đầu Tư.
 
3. Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm đúng sự thật và chính xác, đồng thời cập nhật các thay đổi về thông tin tổ chức hay thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ nêu trên, SSI có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mua chứng quyền. Nhà Đầu Tư sẽ phải bồi thường cho SSI hoặc bất kỳ đại diện của SSI hoặc nhân viên của SSI đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí khác mà họ có thể gánh chịu do thông tin sai hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin không đầy đủ.
 
Nhà Đầu Tư cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm, cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về
Thông tin về nhà đầu tư
Người được ủy quyền
Người đại diện pháp luật
Thông tin đăng ký mua chứng quyền
Thông tin tài khoản ngân hàng nhận lại tiền trong trường hợp mua không thành công
Hình thức nhận kết quả phân phối dự kiến
Quý khách vui lòng lựa chọn CN/ PGD của SSI nơi hỗ trợ thủ tục đăng ký
Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Bảo Đảm Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp (nếu có) Bản sao hợp lệ CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản góp vốn mua cổ phần (CCA) hoặc tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (dành cho Nhà Đầu Tư nước ngoài)
Bản sao hợp lệ giây đăng ký mở tài khoản nếu Nhà Đầu Tư đăng ký tài khoản lưu ký chứng quyền tại Công ty Chứng Khoán không phải SSI
  • Giấy Ủy quyền của Người đại diện pháp luật cho người đại diện Tổ chức ký hồ sơ (nếu có) Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền
  • Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu của Người được ủy quyền
QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cá nhân dưới 18 tuổi không thể đăng ký mua chứng quyền theo quy định pháp luật.
 
2. Quyết định mua (các) Chứng Quyền là quyết định của Nhà Đầu Tư sau khi đã nhận, đọc và hiểu rõ (các) tài liệu liên quan đến Chứng Quyền bao gồm nhưng không hạn chế Bản Cáo Bạch. Nhà Đầu Tư chấp nhận các điều khoản và điều kiện chi tiết trong các tài liệu nêu trên, đặc biệt là các nội dung về các yếu tố rủi ro liên quan đến việc đầu tư và các loại phí, thuế áp dụng cho giao dịch (các) Chứng Quyền. Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, các nhân viên, Giám đốc và Đại lý phát hành được chỉ định của SSI sẽ không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến quyết định đầu tư vào Chứng Quyền của Nhà Đầu Tư.
 
3. Nhà Đầu Tư phải cung cấp tất cả các thông tin trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm đúng sự thật và chính xác, đồng thời cập nhật các thay đổi về thông tin tổ chức hay thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất. Trong trường hợp Nhà Đầu Tư không cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ nêu trên, SSI có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mua chứng quyền. Nhà Đầu Tư sẽ phải bồi thường cho SSI hoặc bất kỳ đại diện của SSI hoặc nhân viên của SSI đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí khác mà họ có thể gánh chịu do thông tin sai hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin không đầy đủ.
 
Nhà Đầu Tư cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý và sẽ thực hiện đúng các nội dung tại Bản Cáo Bạch và Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm, cam kết chịu trách nhiệm với tất cả các thông tin đã được đưa ra trong Giấy Đăng Ký Mua Chứng Quyền Có Bảo Đảm và tất cả các tài liệu cung cấp kèm theo.
Để hoàn tất thủ tục mua chứng quyền có đảm bảo, quý khách vui lòng tải xuống, điền thông tin tại đây và gửi về CN/PGD SSI gần nhất trong thời gian quy định. Tải về

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471