[TCBC] CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (HOSE: SSI) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Ngày 07/5/2022) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo hình

Trở lại
[TCBC] CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI (HOSE: SSI) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

07/05/2022

(Ngày 07/5/2022) Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://agm.ssi.com.vn.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI được tổ chức dưới hình thức trực tuyến 100%, các hoạt động tại chương trình vẫn được đảm bảo giữ nguyên theo đúng tiến trình tổ chức Đại hội thông thường. Theo đó, tại chương trình, Đại hội đồng Cổ đông đã lắng nghe và thông qua 13 nội dung chính gồm: (1) Phê chuẩn Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022, (2) Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, (3) Phê chuẩn Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021, (4) Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán, (5) Phân phối lợi nhuận năm 2022, (6) Quyết định thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2022, (7) Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022, (8) Phương án xử lý quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, (9) Thông qua giao dịch với bên có liên quan, (10) Phương án cháo bán cổ phiếu riêng lẻ, (11) Tiếp tục thực hiện phương án chào án thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 (12) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022, (13) Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Nam – TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã trình bày báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2021 và định hướng kinh doanh cho năm 2022. Cụ thể, năm 2021 công ty đã thiết lập kỉ lục mới trong hoạt động kinh doanh sau hơn 20 năm hoạt động, với 7.786 tỷ VNĐ doanh thu thuần - tăng 72% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 3.365 tỷ VNĐ, vượt 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 116% so với năm 2020, và tăng 26% so với 2019 và 2020 cộng lại. Dư nợ ký quỹ của Công ty cuối Quý 4.2021 tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng. Năm 2021, SSI cũng ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về giá trị tổng tài sản - tăng 42%, đạt mức 50.793 tỷ VNĐ. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14.220 tỷ VNĐ, chiếm 28% tổng nguồn vốn và tăng trưởng 44% so với đầu năm. Đáng chú ý, trong năm 2021, SSI đã huy động được nguồn vốn đáng kể từ các khoản vay chi phí hợp lý từ các ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tín chấp - lên tới 267,5 triệu USD - thể hiện tín nhiệm của Công ty ngày càng nâng cao đối với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Với kế hoạch kinh doanh 2022, đại diện SSI chia sẻ, công ty có quan điểm tích cực đối với thị trường trong năm 2022, theo đó, thị trường sẽ diễn biến thận trọng trong nửa đầu năm và rõ ràng hơn về triển vọng vào nửa cuối năm. Trên đánh giá chung đó, công ty trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch kinh doanh 2022 đạt 10.330 tỷ đồng doanh thu hợp nhất - tăng trưởng 31% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng - tăng trưởng 30% so với số thực hiện năm 2021, đi kèm là kế hoạch hành động cho từng khối kinh doanh. Công ty cũng nêu cao mục tiêu phát huy năng lực và vai trò của công ty chứng khoán đầu ngành, tăng cường các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức cho Nhà đầu tư, nỗ lực khiến thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn hữu hiệu của nền kinh tế và giữ tài sản an toàn, hiệu quả cho người dân.

Đánh giá về kế hoạch, Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Nam nhận định đây là một mục tiêu thách thức dựa trên cơ sở kịch bản thị trường tích cực hơn so với năm 2021, tuy nhiên với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững tốc độ tăng trưởng và tạo thêm giá trị cho các bên liên quan, SSI cũng đã chuẩn bị những phương án thực hiện cụ thể cho từng khối kinh doanh với tinh thần quyết liệt. Công ty tiếp tục khẳng định tăng trưởng bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên luôn là lựa chọn để công ty đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, cổ đông, đối tác và các nhà đầu tư.

Tại Đại hội, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh với mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực giao dịch cho vay ký quỹ.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn tiếp tục thực hiện phương án chào án thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 và sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán 6:1 đã thực hiện trong năm 2021 theo yêu cầu của UBCKNN trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký chào bán lần này. Đây là nội dung mới phát sinh, chưa được công bố trong tài liệu họp ĐHĐCĐ được công bố thông tin trước đó.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm thành viên độc lâp HĐQT thay ông Ngô Văn Điểm đã hết nhiệm kỳ.

Đứng trước những thời cơ và biến động của thị trường, cùng những mục tiêu thách thức trong năm 2022, Ban lãnh đạo cùng tập thể SSI sẵn sàng với những chiến lược hoạt động phù hợp, sáng tạo, coi trọng quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư, xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, minh bạch, tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt nhất.

 

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI