Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông

07/06/2023

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT sửa đổi Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT

Công bố Nghị quyết HĐQT sửa đổi Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT

01/06/2023

Xem thêm
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30

04/05/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2023

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 1 năm 2023

28/04/2023

Xem thêm
Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu kèm theo

Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 và các tài liệu kèm theo

26/04/2023

Xem thêm
Đính chính nội dung tại Thuyết minh số 41 của Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023

Đính chính nội dung tại Thuyết minh số 41 của Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023

21/04/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023

Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2023

20/04/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững 2022

Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững 2022

18/04/2023

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT cập nhật GCN đăng ký doanh nghiệp

Công bố Nghị quyết HĐQT cập nhật GCN đăng ký doanh nghiệp

13/04/2023

Xem thêm
Công bố Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

Công bố Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

07/04/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI