Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và bổ sung mục đích, phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công bố Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 và bổ sung mục đích, phương án sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

08/05/2022

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự

Thông báo thay đổi nhân sự

08/05/2022

Xem thêm
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/05/2022

Xem thêm
Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng

Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh Hải Phòng

27/04/2022

Xem thêm
Công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

26/04/2022

Xem thêm
Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

21/04/2022

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022

20/04/2022

Xem thêm
Công bố Báo cáo Thường niên & Báo cáo Phát triển Bền vững 2021

Công bố Báo cáo Thường niên & Báo cáo Phát triển Bền vững 2021

15/04/2022

Xem thêm
Công bố về Chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công bố về Chương trình họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

15/04/2022

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

13/04/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI