Lịch sử cổ tức

menu_items

Lịch sử cổ tức
 
Năm Khoảng thời gian Tỷ lệ Ngày GD không hưởng quyền Ngày đăng ký cuối cùng Ngày thanh toán Hình thức trả cổ tức
2022 Cả năm 10% mệnh giá 20/06/2023 21/06/2023 12/07/2023 Tiền  mặt
2021 Cả năm 10% mệnh giá 22/06/2022 23/06/2022 20/07/2022 Tiền mặt
2020 Cả năm 10% mệnh giá 15/06/2021 16/06/2021 15/07/2021 Tiền mặt
2019 Cả năm 10% mệnh giá 20/07/2020 21/07/2020 31/07/2020 Tiền mặt
2018 Cả năm 16% 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Cổ phiếu
2018 Cả năm 10% mệnh giá 04/10/2019 07/10/2019 24/10/2019 Tiền mặt
2017 Cả năm 10% mệnh giá 04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 Tiền mặt
2016 Cả năm 10% mệnh giá 09/10/2017 10/10/2017 20/10/2017 Tiền mặt
2015 Cả năm 10% mệnh giá 11/10/2016 12/10/2016 21/10/2016 Tiền mặt
2014 Cả năm 10% mệnh giá 14/08/2015 18/08/2015 28/08/2015
Cổ phiếu
2013 Cả năm 10% mệnh giá 24/09/2014 26/09/2014 22/10/2014 Tiền mặt
2012 Cả năm 10% mệnh giá 23/07/2013 25/07/2013 30/08/2013 Tiền mặt
2011 Cả năm 10% mệnh giá 21/11/2012 23/11/2012 14/12/2012 Tiền mặt
2010 Cả năm 10% mệnh giá 29/08/2011 31/08/2011 22/09/2011 Tiền mặt
2009 Đợt 2 10% mệnh giá 19/05/2010 21/05/2010 09/06/2010 Tiền mặt
2009 Đợt 1 10% mệnh giá 31/12/2009 05/01/2010 19/01/2010 Tiền mặt
2008 Cả năm 10% mệnh giá 26/11/2008 28/11/2008 19/12/2008 Tiền mặt
2007 Đợt 2 10% mệnh giá 15/05/2008 19/05/2008 03/07/2008 Tiền mặt
2007 Đợt 1 10% mệnh giá 23/04/2007 25/04/2007 21/05/2007 Tiền mặt
 
 
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI