Lịch Sử Tăng Vốn

2024

05/2024

Vốn điều lệ đạt 15.111.301.370.000 VNĐ

2023

04/2023

Vốn điều lệ đạt 15.011.301.370.000 VNĐ

2022

03/2022

Vốn điều lệ đạt 9.947.500.220.000 VNĐ

09/2022

Vốn điều lệ đạt 14.911.301.370.000 VNĐ

2021

11/2021

Vốn điều lệ đạt 9.847.500.220.000 VNĐ

10/2021

Vốn điều lệ đạt 8.755.976.420.000 VNĐ

06/2021

Vốn điều lệ đạt 6.573.051.040.000 VNĐ

04/2021

Vốn điều lệ đạt 6.498.051.040.000 VNĐ

2020

05/2020

Vốn điều lệ đạt 6.029.456.130.000 VNĐ

01/2020

Vốn điều lệ đạt 5.200.636.840.000 VNĐ

2018

12/2018

Vốn điều lệ đạt 5.100.636.840.000 VNĐ

2017

01/2017

Vốn điều lệ đạt 4.900.636.840.000 VNĐ

2015

12/2015

Vốn điều lệ đạt 4.800.636.840.000 VNĐ

05/2015

Vốn điều lệ đạt 4.273.327.990.000 VNĐ

02/2015

Vốn điều lệ đạt 3.561.117.420.000 VNĐ

2013

03/2013

Vốn điều lệ đạt 3.537.949.420.000 VNĐ

2012

01/2012

Vốn điều lệ đạt 3.526.117.420.000 VNĐ

2010

05/2010

Vốn điều lệ đạt 3.511.117.420.000 VNĐ

03/2010

Vốn điều lệ đạt 1.755.558.710.000 VNĐ

2009

01/2009

Vốn điều lệ đạt 1.533.334.710.000 VNĐ

2008

04/2008

Vốn điều lệ đạt 1.366.666.710.000 VNĐ

03/2008

Vốn điều lệ đạt 1.199.998.710.000 VNĐ

2007

07/2007

Vốn điều lệ đạt 799.999.170.000 VNĐ

2006

09/2006

Vốn điều lệ đạt 500.000.000.000 VNĐ  

05/2006

Vốn điều lệ đạt 300.000.000.000 VNĐ

02/2006

Vốn điều lệ đạt 120.000.000.000 VNĐ  

2005

06/2005

Vốn điều lệ đạt 52.000.000.000 VNĐ

02/2005

Vốn điều lệ đạt 26.000.000.000 VNĐ  

2004

04/2004

Vốn điều lệ đạt 23.000.000.000 VNĐ  

2001

07/2001

Vốn điều lệ đạt 20.000.000.000 VNĐ  

02/2001

Vốn điều lệ đạt 9.000.000.000  VNĐ

1999

12/1999

Vốn điều lệ đạt 6.000.000.000 VNĐ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI