Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2020 (Cả năm) 2021 (Cả năm)
Doanh thu thuần (VNĐ) 4.575.554.619.785 7.786.479.354.867
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 1.552.457.656.856 3.252.310.829.700
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 1.557.553.285.063 3.365.038.841.169
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) 1.257.372.470.832 2.695.913.941.251
Tổng tài sản (VNĐ) 35.769.528.008.239 50.793.056.562.082
Vốn điều lệ (VNĐ) 6.029.456.130.000 9.847.500.220.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 9.872.797.052.319 14.220.082.730.148
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) 3,51 5,3
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 12,8 19
Công ty cổ phần chứng khoán SSI