Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2018 (Cả năm) 2019 (Cả năm)
Doanh thu thuần (VNĐ) 3.938.662.332.650 3.301.484.401.084
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 1.567.029.926.018 1.098.616.647.855
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 1.623.213.463.955 1.105.523.561.457
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) 1.304.930.180.565 909.201.424.729
Tổng tài sản (VNĐ) 23.825.626.725.361 27.044.115.024.913
Vốn điều lệ (VNĐ) 5.100.636.840.000 5.200.636.840.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 9.155.664.527.633 9.401.059.780.205
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) 5,47 3,35
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 14,23 9,65
Công ty cổ phần chứng khoán SSI