Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2017 (Cả năm) 2018 (Cả năm)
Doanh thu thuần (VNĐ) 3.043.190.092.433 3.938.662.332.650
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 1.392.314.526.117 1.567.029.926.018
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 1.405.021.409.033 1.623.213.463.955
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) 1.161.852.985.813 1.304.930.180.565
Tổng tài sản (VNĐ) 18.764.375.171.848 23.825.626.725.361
Vốn điều lệ (VNĐ) 5.000.636.840.000 5.100.636.840.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 8.616.249.695.902 9.155.664.527.633
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) 6,19 5,47
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 13,60 14,23
Công ty cổ phần chứng khoán SSI