Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2022 (Cả năm) 2023 (Cả năm)
Doanh thu thuần (VNĐ) 6.516.516.051.773 7.280.996.502.626
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 2.099.656.023.125 2.847.076.233.587
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 2.109.703.391.777 2.848.566.970.193
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) 1.699.319.896.223 2.292.781.385.416
Tổng tài sản (VNĐ) 52.226.382.886.481 69.241.327.102.648
Vốn điều lệ (VNĐ) 14.911.301.370.000 15.011.301.370.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 22.383.881.964.660 23.240.892.110.813
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) 3,25 3,78
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 7,58 10,05
Công ty cổ phần chứng khoán SSI