Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2019 (Cả năm) 2020 (Cả năm)
Doanh thu thuần (VNĐ) 3.301.484.401.084 4.575.554.619.785
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 1.098.616.647.855 1.552.457.656.856
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 1.105.523.561.457 1.557.553.285.063
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) 909.201.424.729 1.257.372.470.832
Tổng tài sản (VNĐ) 27.044.115.024.913 35.769.528.008.239
Vốn điều lệ (VNĐ) 5.200.636.840.000 6.029.456.130.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 9.401.059.780.205 9.872.797.052.319
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) 3,35 3,51
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 9,65 12,8
Công ty cổ phần chứng khoán SSI