Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2017 2018
Doanh thu thuần (VNĐ) 2.540.929.472.830 3.043.190.092.436
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 1.414.560.999.946 1.392.314.526.118
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 1.144.062.998.942 1.405.021.409.034
Lợi nhuận sau thuế của cổ động Công ty mẹ (VNĐ) 946.703.413.703 1.161.852.985.811
Tổng tài sản (VNĐ) 14.006.830.388.635 18.764.375.171.848
Vốn điều lệ (VNĐ) 4.900.836.840.000 5.000.636.840.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 7.906.811.867.993 8.616.249.695.902
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) 674 619
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) 1.210 1.360

(*) Số liệu tạm tính năm 2017 và phụ thuộc vào sự chấp thuận sau cùng

Đơn vị giá: 1.000.000 VND

Công ty cổ phần chứng khoán SSI