Thông tin nổi bật

Thông tin nổi bật
Kết quả kinh doanh 2021 (Cả năm) 2022 (Cả năm)
Doanh thu thuần (VNĐ) 7.786.479.354.867 6.516.516.051.773
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) 3.252.310.829.700 2.099.656.023.125
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) 3.365.038.841.169 2.109.703.391.777
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) 2.695.913.941.251 1.697.693.168.799
Tổng tài sản (VNĐ) 50.793.056.562.082 52.226.382.886.481
Vốn điều lệ (VNĐ) 9.847.500.220.000 14.911.301.370.000
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) 14.220.082.730.148 22.383.881.964.660
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) 5,31 3,25
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) 18,95 7,58
Công ty cổ phần chứng khoán SSI