Thuyết trình nhà đầu tư

Thuyết trình nhà đầu tư
31/01/2020

Thuyết trình giới thiệu Công ty

25/04/2019

Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 25.04.2019

20/04/2018

Đại Hội Đồng Cổ Đông ngày 20.04.2018

21/04/2017

Đại hội Đồng Cổ đông tháng 04.2017

Công ty cổ phần chứng khoán SSI