Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2023

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính soát xét bán niên 2023

Công ty cổ phần chứng khoán SSI