Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2024

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 năm 2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023

Công ty cổ phần chứng khoán SSI