Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên soát xét năm 2021

Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021

Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2020

Công ty cổ phần chứng khoán SSI