Báo Cáo Tài Chính

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính riêng Quý 4 năm 2018

Công ty cổ phần chứng khoán SSI