Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/04/2022

Xem thêm
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 27 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

01/04/2022

Xem thêm
Thông báo nhận Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Thông báo nhận Quyết định chấp thuận thành viên giao dịch của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

01/04/2022

Xem thêm
Công bố Báo cáo Tài chính Riêng, Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Công bố Báo cáo Tài chính Riêng, Báo cáo Tài chính Hợp nhất và Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính năm 2021 đã kiểm toán

29/03/2022

Xem thêm
Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ

Công bố Giấy phép tăng vốn điều lệ

21/03/2022

Xem thêm
Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

Quyết định cập nhật Điều lệ công ty

21/03/2022

Xem thêm
Thông báo thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Thông báo thay đổi Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

16/03/2022

Xem thêm
Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

10/03/2022

Xem thêm
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

01/03/2022

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

23/02/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI