Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ

Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị do hết nhiệm kỳ

26/04/2024

Xem thêm
Công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn

Công bố Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn

23/04/2024

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024

Công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2024

17/04/2024

Xem thêm
Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền

Công bố thông tin điều chỉnh chứng quyền

17/04/2024

Xem thêm
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 16/4/2024

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 16/4/2024

17/04/2024

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ

17/04/2024

Xem thêm
Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền

Công bố Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chứng quyền

16/04/2024

Xem thêm
Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Nghị quyết của HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Nghị quyết của HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

16/04/2024

Xem thêm
Công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Công bố các Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và Danh mục Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

16/04/2024

Xem thêm
Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững năm 2023

Công bố Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững năm 2023

14/04/2024

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI