Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố Giấy chứng nhận chào bán bổ sung Chứng quyền VIC/4M/SSI/C/EU/Cash-14

Công bố Giấy chứng nhận chào bán bổ sung Chứng quyền VIC/4M/SSI/C/EU/Cash-14

23/10/2023

Xem thêm
Công bố các Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phát hành ESOP và Quy chế phát hành ESOP

Công bố các Nghị quyết HĐQT thông quatriển khai phát hành ESOP và Quy chế phát hành ESOP

20/10/2023

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/10/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023

Công bố Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023

18/10/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo về ngày SSI không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu SGN

Công bố Báo cáo về ngày SSI không còn là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu SGN

16/10/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo kết quả phân phối 25 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Báo cáo kết quả phân phối 25 mã chứng quyền có bảo đảm

12/10/2023

Xem thêm
Công bố Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán 25 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán 25 mã chứng quyền có bảo đảm

06/10/2023

Xem thêm
Công bố Giấy chứng nhận chào bán 25 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Giấy chứng nhận chào bán 25 mã chứng quyền có bảo đảm

05/10/2023

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Khối Bán Lẻ

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Khối Bán Lẻ

15/09/2023

Xem thêm
Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

05/09/2023

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI