Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

10/08/2022

Xem thêm
Công bố Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

Công bố thông tin Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

09/08/2022

Xem thêm
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28

09/08/2022

Xem thêm
Công bố các Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu, thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Times City và các giao dịch với các bên liên quan

Công bố các Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu, thành lập mới hai khối kinh doanh, thay đổi địa chỉ Phòng giao dịch Times City và các giao dịch với các bên liên quan

08/08/2022

Xem thêm
Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

05/08/2022

Xem thêm
Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022

Công bố Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2022

29/07/2022

Xem thêm
Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022

29/07/2022

Xem thêm
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu SSI của Người nội bộ và Người có liên quan của Người nội bộ

28/07/2022

Xem thêm
Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Phòng Giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh

Thông báo sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lậpPhòng Giao dịch Nguyễn Hữu Cảnh

27/07/2022

Xem thêm
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022

Công bố thông tinBáo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2022

20/07/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI