Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

02/03/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

Công bố Báo cáo kết quả phát hành ESOP và Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc tiếp tục phân bổ cổ phiếu ESOP chưa được phân phối hết

01/03/2023

Xem thêm
Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

24/02/2023

Xem thêm
Nghị quyết của Hội đồng đầu tư phê duyệt hạn mức tín dụng

Nghị quyết của Hội đồng đầu tư phê duyệt hạn mức tín dụng

23/02/2023

Xem thêm
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

15/02/2023

Xem thêm
Công bố Thông báo phát hành ESOP theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

Công bố Thông báo phát hành ESOP theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ

13/02/2023

Xem thêm
Công bố Nghị quyết HĐQT

Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập Trung tâm Vận hành Giao dịch

30/01/2023

Xem thêm
Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023

Xem thêm
Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2022

19/01/2023

Xem thêm
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 1 của Phòng giao dịch Lê Văn Lương

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay đổi lần thứ 1 của Phòng giao dịch Lê Văn Lương

26/12/2022

Xem thêm
Công ty cổ phần chứng khoán SSI