Liên hệ

Khu vực Phía Bắc

(Bà) Nguyễn Ngọc Anh

Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

  • (+84) 902 525 354

  • (+84) 24 3936 6318

  • (+84) 24 3936 6321 Ext: 625

  • anhnn@ssi.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán SSI