Liên hệ

Khu vực Phía Bắc

(Bà) Nguyễn Ngọc Anh

Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

Công ty cổ phần chứng khoán SSI