Liên hệ

Khu vực Phía Nam

(Bà) Nguyễn Thị Hương Giang

Giám đốc Khu vực phía Nam

  • (+84) 908 148 703

  • (+84) 28 3824 4259

  • (+84) 28 3824 2897 Ext: 1331

  • giangnth1@ssi.com.vn

Khu vực Phía Bắc

(Bà) Nguyễn Ngọc Anh

Giám đốc Khu vực phía Bắc

  • (+84) 902 525 354

  • (+84) 24 3936 6318

  • (+84) 24 3936 6321 Ext: 625

  • anhnn@ssi.com.vn

Công ty cổ phần chứng khoán SSI