Sản phẩm và dịch vụ

QUẢN LÝ THANH KHOẢN

Với nhiệm vụ cốt lõi là duy trì thanh khoản trong công ty, Khối Nguồn Vốn và Kinh doanh tài chính đảm bảo việc quản lý và sử dụng vốn tại SSI một cách an toàn và hiệu quả.

Nhiệm vụ của chúng tôi:

  • Quản lý và cân đối dòng tiền, đảm bảo các tỷ lệ thanh khoản theo quy định

KINH DOANH TIỀN TỆ

Thông qua các giao dịch trên thị trường tiền tệ, chúng tôi đảm bảo nguồn vốn của công ty luôn được kinh doanh hiệu quả.

Các nghiệp vụ của chúng tôi:

  • Kinh doanh chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác
  • Cung cấp nghiệp vụ repo/reverse repo đối với các công cụ tài chính ngắn hạn.

KINH DOANH TRÁI PHIẾU VÀ CÁC SẢN PHẨM LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH

Là một trong các định chế tài chính hàng đầu trên thị trường, SSI có kinh nghiệm lâu năm hoạt động trên thị trường vốn, cung cấp các dịch vụ đối với sản phẩm giấy tờ có giá dài hạn.

Chúng tôi tham gia kinh doanh các sản phẩm giấy tờ có giá dài hạn và hỗ trợ thanh khoản cho thị trường thông qua các nghiệp vụ repo/reverse repo và môi giới.

Các nghiệp vụ của chúng tôi:

  • Mua/bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu định chế tài chính và trái phiếu doanh nghiệp
  • Repo/reverse repo giấy tờ có giá dài hạn
  • Môi giới trái phiếu trên thị trường sơ cấp và thứ cấp

KINH DOANH SẢN PHẨM CẤU TRÚC & SẢN PHẨM PHÁI SINH

Chúng tôi kết nối nguồn lực của SSI với cam kết cung cấp những sản phẩm tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm của chúng tôi:

  • Hoán đổi lãi suất
  • Hoán đổi tiền tệ chéo
  • Mua/bán ngoại tệ kỳ hạn
  • Cấu trúc các giao dịch mua/bán trái phiếu
Công ty cổ phần chứng khoán SSI