Phương thức xác thực

Đấu giá mới nhất

Phương thức xác thực
  • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI. 

  • Email OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức thư điện tử đến địa chỉ Email mà KH đã đăng ký với SSI. 

  • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP và ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị di động của Quý khách.

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng SSI Mobile Trading, trong Menu tài khản → chọn Thay đổi kiểu xác thực 

 

Bước 2: Lựa chọn kiểu OTP tùy theo nhu cầu: SMS OTP/Email OTP/Smart OTP 

 

  • SMS OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức tin nhắn đến số điện thoại mà KH đã đăng ký với SSI. 

  • Email OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP do hệ thống SSI sinh ra và được gửi dưới hình thức thư điện tử đến địa chỉ Email mà KH đã đăng ký với SSI. 

  • Smart OTP: Là phương thức xác thực trong đó mã OTP được sinh ra từ ứng dụng SSI Smart OTP và ứng dụng này được cài đặt trên thiết bị di động của Quý khách. Quý khách có thể tải ứng dụng Smart OTP trên hệ điều hành Android và iOS tại các đường link sau: 

Qr codeDescription automatically generatedQr codeDescription automatically generated  

Text

Description automatically generatedGraphical user interface, website

Description automatically generated 

                                        Link tải trên Hệ điều hành iOS: tại đây            Link tải trên Hệ điều hành Anroid: tại đây 

Bước 3: Nhập mã PIN đặt lệnh và mã kích hoạt để hoàn tất việc đăng ký sử dụng phương thức xác thực OTP  

  • Với SMS OTP/Email OTP: Sau khi nhập mã PIN đặt lệnh, Quý khách nhập mã kích hoạt được gửi qua Số điện thoại hoặc Email Quý khách đã đăng ký với SSI tùy thuộc vào phương thức OTP Quý khách lựa chọn → nhấn “Xác nhận” để hoàn tất quá trình đăng ký 
  • Với Smart OTP: Sau khi nhập PIN đặt lệnh, Quý khách lựa chọn nhận mã xác thực qua Số điện thoại hoặc Email Quý khách đã đăng ký với SSI. Quý khách sử dụng mã OTP hệ thống đã gửi để nhập vào Mã kích hoạt trên ứng dụng SSI Smart OTP → Nhấn “Xác nhận” trên ứng dụng SSI Mobile Trading tại màn hình đang đăng ký trước đó để hoàn tất quá trình đăng ký