Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco 2020

Lưu ý: Phí giao dịch: 0.1% giá trị giao dịch nhưng không thấp hơn 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/

Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco 2020

Lưu ý: Phí giao dịch: 0.1% giá trị giao dịch nhưng không thấp hơn 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71
 
Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Lợi suất chào bán (%/năm)

Giá chào bán (VNĐ/TP)

Lợi suất chào mua (%/năm)

Giá chào mua (VNĐ/TP)

         
 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI