Công ty cổ phần chứng khoán SSI

Giải thưởng do Asiamoney trao tặng

 • “Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
 • “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam về huy động vốn cổ đông trong ngành Bất động sản”

Giải thưởng do Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng

 • “Công ty chứng khoán tiêu biểu nhất giai đoạn 2017-2018 hạng mục Tư vấn IPO và Phát hành riêng lẻ”

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2018
 •  “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam” năm 2018

Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Asiamoney Brokers Poll

 • ”Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
 • ”Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”
 • ”Công ty tốt nhất Việt Nam về Thực hiện Giao dịch”

Giải thưởng do The Asset trao tặng

 • “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất” năm 2017
 • “Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Giao dịch đầu tư vốn cổ phần thành công nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” năm 2017

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2016
 • “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2016

Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Asiamoney Brokers Poll 2016

 • ”Công ty Chứng khoán tốt nhất Việt Nam”
 • ”Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Nhà tư vấn huy động vốn tốt nhất Việt Nam” năm 2015

Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Asiamoney Brokers Poll 2015

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”

Giải thưởng do The Asset trao tặng

 • “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2014
 • “Nhà tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2014

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2014
 • “Nhà tư vấn huy động vốn tốt nhất Việt Nam” năm 2014

Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Asiamoney Brokers Poll 2014

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”

Giải thưởng do The Asset trao tặng

 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2013
 • “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2013

Giải thưởng tại cuộc bình chọn của Asiamoney Brokers Poll 2013

 • “Công ty tốt nhất Việt Nam về Tổ chức hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư và Gặp gỡ doanh nghiệp”

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2012

Giải thưởng do The Asset trao tặng

 •  “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2012
 • “Nhà Tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2012

Giải thưởng do Alpha Southeast Asia trao tặng

 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất tại Việt Nam” năm 2011
 • “Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam” năm 2011

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2011
 • “Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam” năm 2011

Giải thưởng do The Asset trao tặng

 • “Ngân hàng Đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2011
 • “Nhà Môi giới tốt nhất Việt Nam” năm 2011

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Nhà tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2010
 • “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam” năm 2010

Giải thưởng do FinanceAsia trao tặng

 • “Nhà tư vấn tốt nhất Việt Nam” năm 2009

Công ty cổ phần chứng khoán SSI