THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sao Ta

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 353/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban

Trở về
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sao Ta

06/01/2021

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 353/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2020)

 1. Tên tổ chức phát hành:

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Sao Ta

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Việt Nam

 1. Số điện thoại:

0299 3822201                 Fax: 0299 3822122

 1. Cổ phiếu chào bán:

 

 • Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thực Phẩm Sao Ta (FMC: HSX)
 • Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phiếu

 • Số lượng đăng ký chào bán:

9.808.800 cổ phiếu

 1. Khối lượng vốn cần huy động:

245.220.000.000 đồng

 1. Mục đích huy động vốn:

Đầu tư mở rộng xây dựng Nhà máy Thủy sản Sao Ta, để chế biến tôm cao cấp, góp phần mở rộng quy mô kinh doanh tôm của FMC.

 1. Giá chào bán:

25.000 đồng/cổ phiếu

 1. Hình thức chào bán:

Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

 1. Tỷ lệ thực hiện quyền:

5:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phần mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

 1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu

01 cổ phiếu

 1. Thời hạn nhận đăng ký mua:

Dự kiến từ ngày 27/01/2021 đến ngày 26/02/2021 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

 1. Địa điểm nhận đăng ký mua:

 

 • Đối với chứng khoán lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (công ty chứng khoán) mà cổ đông mở tài khoản.

 • Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc nộp tiền vào tài khoản phong tỏa.

 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

https://www.fimexvn.com/ và www.ssi.com.vn

 1. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
 • Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta.
 • Số hiệu tài khoản: 032.100.062919.9
 • Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Vietcombank – CN Sóc Trăng

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA

Người Đại Diện Theo Pháp Luật - Tổng Giám đốc

 

 

PHẠM HOÀNG VIỆT

Công ty cổ phần chứng khoán SSI