Quản trị doanh nghiệp bền vững

SSI luôn xác định rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự

Quản trị doanh nghiệp bền vững
SSI luôn xác định rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của toàn thị trường, của cộng đồng và xã hội. Công tác quản trị của SSI được xây dựng và từng bước hoàn thiện dựa trên những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty đại chúng. Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ cũng được chú trọng, tạo nên một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt, nhắm giám sát, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả. 
 
SSI đề cao Quản trị doanh nghiệp bền vững
 
Tại SSI, Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của SSI. Tổng Giám Đốc và Ban Lãnh Đạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triền bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Công ty, từ các Khối và Bộ phận nghiệp vụ cho tới từng nhân viên.
 
Mô hình Quản trị doanh nghiệp SSI
 

Trong bối cảnh số lượng tài khoản và giá trị giao dịch ngày càng tăng nhanh, hệ thống chính sách, quy trình về Quản trị rủi ro của SSI tiếp tục được hoàn thiện và cập nhật, phù hợp với mức độ tăng trưởng của thị trường, thực tế kinh doanh cũng như các rủi ro phát sinh từ các hoạt động kinh doanh mới như Chứng khoán Phái sinh. Hoạt động Quản trị rủi ro được thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới, khởi nguồn từ Hội đồng Quản trị với việc xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như đề ra hạn mức chấp nhận rủi ro cho từng loại rủi ro tới từng bộ phận nghiệp vụ.

Công tác kiểm soát tuân thủ tại SSI được thực hiện thông qua sự giám sát của Ủy Ban Kiểm Toán đối với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc & Ban Lãnh đạo; của Hội đồng Quản trị đối với Ban Lãnh Đạo. Trong hoạt động hàng ngày, Ban Lãnh đạo có Bộ phận Kiểm soát Nội bộ để thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong Công ty.

Bộ phận Kiểm soát Nội bộ thực hiện chức năng kiểm soát các bộ phận trong Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của nhân viên và bộ phận tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế và quy trình nghiệp vụ.

Bộ phận Luật thực hiện chức năng tư vấn pháp luật và kiểm tra, giám sát việc ban hành các sản phẩm, quy trình, quy chế nội bộ cũng như các giao dịch của SSI đối với bên thứ ba đúng pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý. Bộ phận Luật cũng có trách nhiệm cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và các bộ phận có liên quan, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến các hoạt động của SSI để có sự chuẩn bị thích hợp.

Về hoạt động đào tạo quản trị công ty, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài Chính, Kế toán trưởng, và Thư ký Công ty đều đã hoàn thành khóa đào tạo về Quản trị Công ty và được UBCKNN cấp chứng chỉ theo quy định. Đại diện phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cũng đã hoàn tất “Chương trình chứng nhận thành viên HĐQT lần thứ 3” (DCP3) do Viện Thành viên HĐQT Việt Nam tổ chức tháng 8/2019.

Tại SSI, việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được chú trọng hàng đầu. Những quyền cơ bản của Cổ đông như quyền được chi trả cổ tức, quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông, quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến sự thay đổi cơ bản của SSI, v.v… được quy định rõ trong Điều lệ Công ty, và thực hiện tốt trong nhiều năm trở lại đây.

Trong những năm vừa qua, SSI đã nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website công ty, hệ thống email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên v.v…, tạo điều kiện cho Cổ đông/ Nhà Đầu tư tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới các quyết định đầu tư. Hơn nữa, việc công bố thông tin song song bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt đã được cải thiện rõ rệt, đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa các Cổ đông/ Nhà Đầu tư trong và ngoài nước. Tháng 9/2015, SSI là công ty đại chúng đầu tiên trên thị trường chứng khoán thực hiện việc bỏ giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, gỡ bỏ rào cản pháp lý cuối cùng trong đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Công ty cổ phần chứng khoán SSI