CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (“IMP”) NOTICE OF PUBLIC TENDER OFFER OF IMEXPHARM CORPORATION (“IMP”)

Trở về
CÔNG BỐ THÔNG TIN: THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

19/08/2022

THÔNG BÁO

CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (“IMP”)

NOTICE OF PUBLIC TENDER OFFER OF IMEXPHARM CORPORATION (“IMP”)

 1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI/ INFORMATION OF BUYER
 1. Tên Tổ chức đăng ký chào mua công khai/ Buyer name: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD.
 2. Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore (018937)
 3. Điện thoại/ Phone no.: 028 36367951            Fax: Không có/ None         Website: n/a
 4. Vốn điều lệ/ Charter capital: 248.860.000 USD (bằng chữ: hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn Đô-la Mỹ)/ 248,860,000 USD (in word: two hundred and forty-eight million, eight hundred and sixty thousand US dollars)
 5. Mã chứng khoán (nếu có)/ Ticker code: không có/ none
 6. Giấy chứng nhận thành lập số 202012530K cấp ngày 14 tháng 03 năm 2022 tại Singapore/ Business registration no. 202012530K issued on March 14th 2022 in Singapore
 7. Ngành nghề kinh doanh chính/ Main business activities: Dịch vụ tư vấn quản lý/ Management services

Mã ngành/ Industry code: Không áp dụng/ Not applicable

 1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có/ Special Business Registration required by specific industries: None

 1. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO MUA CÔNG KHAI/ INFORMATION OF THE PUBLIC TENDER OFFER
 1. Tên chứng khoán được chào mua/ The offered shares: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm/ Shares of Imexpharm Corporation
 2. Mã chứng khoán chào mua/ Securities ticker: IMP
 3. Loại cổ phiếu đăng ký chào mua/ Type of shares: Cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc bất kỳ giới hạn nào khác/ Transferable shares with no transfer or any other restrictions
 4. Số lượng cổ phiếu chào mua/ Number of offered shares: 733.759 cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm./ 733,759 shares, equivalent to 1.1% charter capital of Imexpharm Corporation.
 5. Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua/ Number of shares owned by Buyer and related personnel at Target company before the PTO: Tại ngày 25 tháng 07 năm 2022, SK Investment Vina III Pte. Ltd. và người có liên quan sở hữu 35.981.916 cổ phiếu IMP, tương đương 53,94% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm./ As of July 25th 2022, SK Investment Vina III Pte. Ltd and related personnel own 35,981,916 IMP shares, equivalent to 53.94% charter capital of Imexpharm Corporation

Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu sau khi chào mua/ Number of shares owned by Buyer and related personnel at Target company after the PTO: lên đến 36.715.675 cổ phiếu, tương ứng 55,04% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm./ up to 36,715,675 IMP shares, equivalent to 55.04% charter capital of Imexpharm Corporation

 1. Giá chào mua/ Offer price: 66.000 đồng/cổ phiếu/ 66,000 VND/share
 2. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn tiền hiện có của SK Investment Vina III Pte. Ltd./ Buyer's funding for the PTO: Using the company's own capital/ cash sources.
 3. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán: từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022./ PTO registration period: from August 24th, 2022 to October 7th, 2022
 4. Đối tượng chào mua: Cổ động hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác./ Eligible Sellers: Current shareholders who hold transferable ordinary shares without transfer or any other restriction of Imexpharm Corporation.
 5. Đại lý thực hiện việc chào mua công khai:/ PTO Agent:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội: / SSI Securities Corporation – Hanoi Branch

 1. Địa điểm công bố Bản công bố thông tin:/ PTO Official Circular posted on:
  • Website Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội: www.ssi.com.vn

          Website of SSI Securities Corporation – Hanoi Branch: www.ssi.com.vn

File đính kèm:

 - Thông báo chào mua công khai;

- Công bố thông tin chào mua công khai 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI