Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải

Trở lại
Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố của Việt Nam

30/10/2019

Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 - 2020.

Theo Quyết định số 474/QĐ-TTg, Chính phủ đã phê duyệt Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 và Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020.
 
Báo cáo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 đã đưa ra kết luận rằng cả rủi ro rửa tiền quốc gia và mức độ dễ tổn thương về rửa tiền đều là TRUNG BÌNH CAO, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là THẤP. Báo cáo cũng đã xác định nguy cơ rửa tiền và mức độ tổn thương về rửa tiền cụ thể cho các lĩnh vực trong nền kinh tế như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, casino... 

Trên cơ sở kết quả hoạt động đánh giá rủi ro quốc gia, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố; công khai tuyên truyền giúp khu vực tư nhân hiểu rõ về rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố thuộc lĩnh vực, ngành nghề mà họ đang làm việc; đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; đồng thời phục vụ đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Việt Nam trong năm 2019.

Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 – 2020 được chia thành 5 nhóm gồm: 1. Nhóm các biện pháp liên quan đến khuôn khổ pháp luật; 2. Nhóm các biện pháp liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền; 3. Hợp tác trong nước; 4. Các sản phẩm tài chính toàn diện; 5. Hợp tác quốc tế.

Đính kèm: Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2012-2017 bản tiếng Việt, bản tiếng Anh.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI