Đội ngũ chủ chốt

(Ông) DIỆP THẾ ANH

Giám đốc - Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

(Ông) ĐẶNG MẠNH CƯỜNG

Giám đốc Quản trị rủi ro

(Bà) LÊ CẨM BÌNH

Giám đốc Kiểm toán Nội bộ

(Bà) HOÀNG THỊ MINH THỦY

Kế toán trưởng

(Bà) HUỲNH THỊ THANH THẢO

Giám đốc Nghiệp vụ - Vận hành

(Bà) VŨ THỊ LAN

Giám đốc Phụ trách Vận hành Sản phẩm

(Bà) NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG VĨ

Giám đốc Cải tiến Nghiệp vụ

(Bà) LỤC KIM THANH

Giám đốc Dịch vụ Trực tuyến

(Bà) NGÔ THU NGA

Giám đốc Môi giới Khách hàng Tổ chức

(Bà) CAO THỊ NGỌC QUỲNH

Giám đốc Phát triển Khách hàng Tổ chức

(Ông) PHẠM QUỐC ĐẠT

Giám đốc Phát triển Khách hàng Tổ chức

(Ông) DƯƠNG MINH ĐỨC

Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ

(Ông) PHAN TÙNG LÂM

Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu và Sản phẩm Cấu trúc

(Ông) NGUYỄN ĐỨC THÔNG

Giám đốc Giao dịch Phái sinh

(Ông) NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

(Bà) HOÀNG HẢI YẾN

Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

(Bà) CHỬ THỊ ÁNH NGUYỆT

Giám đốc Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

(Bà) TÔ THÙY LINH

Phó Tổng Giám đốc SSIAM

(Ông) NGUYỄN PHAN DŨNG

Phó Tổng Giám đốc SSIAM

(Bà) HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư

(Ông) YAM WAI ON (STEVE YAM)

Giám đốc Hệ thống CNTT

(Bà) BÙI THỊ HỒNG NHUNG

Giám đốc Nhân sự kiêm Giám đốc Đối ngoại

(Bà) LƯƠNG LAN MY

Giám đốc Truyền thông

(Bà) VŨ THỊ THU TRANG

Trưởng phòng Hành chính

Công ty cổ phần chứng khoán SSI