Đội ngũ chủ chốt

(Ông) Nguyễn Kim Long

Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

(Ông) ĐẶNG MẠNH CƯỜNG

Giám đốc Quản trị rủi ro

(Bà) LÊ CẨM BÌNH

Giám đốc Kiểm toán Nội bộ

(Bà) NGUYỄN THỊ HẢI ANH

Kế toán trưởng

(Bà) HOÀNG HẢI YẾN

Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

(Bà) NGÔ THU NGA

Giám đốc Môi giới Khách hàng Tổ chức

(Ông) PHẠM QUỐC ĐẠT

Giám đốc Phát triển Khách hàng Tổ chức

(Ông) DƯƠNG MINH ĐỨC

Giám đốc Kinh doanh Tiền tệ

(Ông) PHAN TÙNG LÂM

Giám đốc Kinh doanh Trái phiếu và Sản phẩm Cấu trúc

(Bà) CHỬ THỊ ÁNH NGUYỆT

Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Thị trường Nợ)

(Ông) TẠ THÁI BÌNH

Giám đốc Phụ trách Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư (Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp)

(Bà) TÔ THÙY LINH

Phó Tổng Giám đốc SSIAM

(Ông) NGUYỄN PHAN DŨNG

Phó Tổng Giám đốc SSIAM

(Bà) HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư

(Bà) HUỲNH THỊ THANH THẢO

Phó Giám Đốc Trung Tâm Vận Hành Giao Dịch

(Ông) BÙI PETER

Giám Đốc Chuyển Đổi Số

(Bà) BÙI THỊ HỒNG NHUNG

Giám đốc Nhân sự

(Bà) LƯƠNG LAN MY

Giám đốc Truyền thông

Công ty cổ phần chứng khoán SSI