Đội ngũ chủ chốt

(Bà) LÊ CẨM BÌNH

Giám đốc Kiểm toán Nội bộ

(Ông) ĐẶNG MẠNH CƯỜNG

Giám đốc Quản trị rủi ro

(Bà) HOÀNG THỊ MINH THỦY

Kế toán trưởng

(Bà) ĐỖ THỊ THANH THÚY

Phó Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán - Khách hàng Cá nhân, Giám đốc Khu vực phía Bắc - Môi giới Khách hàng cá nhân, Giám đốc Bộ phận Quản trị Môi giới và Khách hàng, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

(Bà) LÊ THỊ THANH TÂM

Giám đốc Phát triển Sản phẩm

(Ông) Diệp Thế Anh

Giám đốc - Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển

(Bà) HOÀNG VIỆT PHƯƠNG

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư

(Bà) HUỲNH THỊ THANH THẢO

Giám đốc Nghiệp vụ - Vận hành

(Bà) NGÔ THU NGA

Giám đốc Môi giới Khách hàng Tổ chức

(Bà) CAO THỊ NGỌC QUỲNH

Giám đốc Phát triển Khách hàng Tổ chức

(Bà) TÔ THÙY LINH

Phó Tổng Giám đốc SSIAM

(Ông) NGUYỄN PHAN DŨNG

Phó Tổng Giám đốc SSIAM

(Ông) YAM WAI ON (STEVE YAM)

Giám đốc Hệ thống CNTT

(Bà) LƯƠNG LAN MY

Giám đốc Truyền thông

(Bà) VŨ THỊ THU TRANG

Trưởng phòng Hành chính

(Bà) BÙI THỊ HỒNG NHUNG

Trưởng phòng Quan hệ Nhà Đầu tư

Công ty cổ phần chứng khoán SSI