Ban lãnh đạo

(Ông) NGUYỄN HỒNG NAM

Tổng Giám Đốc

(Ông) NGUYỄN ĐỨC THÔNG

Phó Tổng Giám Đốc

(Bà) NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Giám đốc Tài chính

(Bà) NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG

Giám đốc Khối cao cấp phụ trách Khối Đầu tư và Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính

 

(Ông) MAI HOÀNG KHÁNH MINH

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức – Môi giới Khách hàng Tổ chức

 

(Ông) NGUYỄN ANH ĐỨC

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức – Phát triển Khách hàng Tổ chức

(Ông) NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chủ Tịch Công Ty Quản Lý Quỹ SSI

 

(Bà) LÊ THỊ LỆ HẰNG

Giám đốc Chiến lược

 

(Bà) NGUYỄN NGỌC ANH

Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI

 

(Bà) VŨ NGỌC ANH

Giám đốc Khối Bán lẻ

(Bà) ĐOÀN NGỌC LY LY

Giám Đốc Vận hành

 

(Ông) NGUYỄN KHẮC HẢI

Giám đốc Khối phụ trách Luật và Kiểm soát tuân thủ

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI