Ban lãnh đạo

(Ông) NGUYỄN HỒNG NAM

Tổng Giám Đốc

(Bà) NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Giám đốc Tài chính

(Bà) ĐỖ THỊ THANH THÚY

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân

 

(Ông) NGUYỄN ANH ĐỨC

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức – Phát triển Khách hàng Tổ chức

(Ông) MAI HOÀNG KHÁNH MINH

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức – Môi giới Khách hàng Tổ chức

 

(Bà) NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG

Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính kiêm Giám Đốc Khối Đầu Tư

 

(Ông) NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chủ Tịch Công Ty Quản Lý Quỹ SSI

 

(Bà) LÊ THỊ LỆ HẰNG

Giám đốc Chiến lược

 

(Bà) NGUYỄN NGỌC ANH

Tổng Giám Đốc Công ty Quản lý Quỹ SSI

 

(Bà) HOÀNG HẢI YẾN

Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

(Bà) VŨ NGỌC ANH

Giám đốc Khối Dịch vụ Quản lý Tài sản

(Bà) LỤC KIM THANH

Phó Giám đốc Khối phụ trách - Khối Dịch vụ Trực tuyến

(Bà) ĐOÀN NGỌC LY LY

Giám Đốc Vận hành

 

(Ông) NGUYỄN KIM LONG

Giám đốc Luật và Kiểm soát Tuân thủ

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI