Ban lãnh đạo

(Ông) NGUYỄN HỒNG NAM

Tổng Giám Đốc

(Bà) NGUYỄN THỊ THANH HÀ

Giám đốc Tài chính

(Bà) ĐỖ THỊ THANH THÚY

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân

 

(Ông) MAI HOÀNG KHÁNH MINH

Giám đốc Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức – Môi giới Khách hàng Tổ chức

 

(Bà) NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG

Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tài chính kiêm Giám Đốc Khối Đầu Tư

 

(Ông) NGUYỄN MẠNH HÙNG

Chủ Tịch Công Ty Quản Lý Quỹ SSI

 

(Bà) LÊ THỊ LỆ HẰNG

Tổng Giám Đốc công ty Quản lý Quỹ SSI

 

(Bà) NGUYỄN NGỌC ANH

Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

 

(Bà) ĐOÀN NGỌC LY LY

Giám Đốc Vận hành

 

(Ông) NGUYỄN KIM LONG

Giám đốc Luật và Kiểm soát Tuân thủ

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI