PSA: CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM (STG)

 

Trở về
PSA: CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM (STG)

27/11/2023

BÁO CÁO/ REPORT

Kết quả đợt chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

/ On the result of Public Tender Offer of shares of South Logistics Joint Stock Company

 1. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHÀO MUA CÔNG KHAI/ INFORMATION OF PUBLIC TENDER BUYER:
  1. Tên tổ chức phát hành (đầy đủ)/ Organization name (full): PSA CARGO SOLUTIONS VIETNAM INVESTMENTS PTE. LTD. (“PSA”)
  2. Tên viết tắt/ Abbreviated name: Không có/ Not applicable
  3. Địa chỉ trụ sở chính/ Head quarter address: 1 Harbour Drive, #03-00 PSA Horizons, Singapore 117352
  4. Điện thoại/ Phone number: +65 62747111             Fax: Không có/ N/A        Website: Không có/ N/A
  5. Vốn điều lệ/ Charter capital: 10.000 SGD (bằng chữ: mười nghìn đô la Xin-ga-po)/ 10,000 SGD (in word: ten thousand Singapore dollars)
  6. Nơi mở tài khoản thanh toán/ Bank account at: Ngân hàng DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh/ DBS Bank Ltd. – Ho Chi Minh City Branch/   Số hiệu tài khoản/ Account number: 30000706189
  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 202217290M do Cơ quan quản lý doanh nghiệp và kế toán của Xin-ga-po cấp ngày 19/05/2022 tại Xin-ga-poBusiness registration number: 202217290M granted by Accounting and Corporate Regulatory Authority of Singapore on May 19th, 2022 in Singapore
  1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)/ Registration and operation license (if required by industry law): Không có/ N/A
 2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MỤC TIÊU
  1. Tên công ty mục tiêu (đầy đủ)/ Organization name (full): CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM/ SOUTH LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY (“STG”)
  2. Tên viết tắt/ Abbreviated name: SOTRANS
  3. Địa chỉ trụ sở chính/ Head quarter address: 1B Hoàng Diệu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 1B Hoang Dieu Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam
  4. Website: www.sotrans.com.vn
  5. Vốn điều lệ/ Charter capital: 982.533.570.000 đồng (bằng chữ: Chín trăm tám mươi hai tỷ năm trăm ba mươi ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng)/ 982,533,570,000 VND (in word: Nine hundred and eighty two billion five hundred and thirty three million five hundred and seventy thousand Vietnamese dong)
  6. Số lượng cổ phần đang lưu hành/ Number of outstanding shares: 98.253.357 cổ phiếu/ 98,253,357 shares
  7. Mã chứng khoán/ Stock ticker: STG
 3. KẾT QUẢ CHÀO MUA CÔNG KHAI/ INFORMATION OF THE TARGET:
  1. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào mua: 5.010.921 cổ phiếu, tương ứng 5,1% vốn điều lệ của STG./ The number of shares registered to purchase: 5,010,921 shares, equivalent to 5.1% of STG’s charter capital
  1. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.010.921 cổ phiếu của 13 nhà đầu tư./ The number of shares registered to sell: 5,010,921 shares of 13 shareholders
  1. Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.010.921 cổ phiếu của 13 nhà đầu tư./    The number of shares bought: 5,010,921  shares of 13 shareholders
  1. Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: Tại ngày 02 tháng 08 năm 2023, PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. và người có liên quan sở hữu 24.465.086 cổ phiếu STG, tương đương 24,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam./

The number of shares of the Target owned by the Buyer and its related persons before the Public Tender Offer: on August 2nd, 2023, PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. and related persons owned 24,465,086 STG shares, equivalent to 24.9% of South Logistics Joint Stock Company’s charter capital.

Số lượng cổ phiếu của tổ chức đăng ký chào mua công khai và của người có liên quan đối với công ty mục tiêu sau khi chào mua: Sau khi kết thúc đợt chào mua, PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. và người có liên quan sở hữu 29.476.007 cổ phiếu STG, tương đương 30,00% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam./

The number of shares of the Target owned by the Buyer and its related persons after the Public Tender Offer: After the Public Tender Offer, PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte. Ltd. and related persons owned 29,476,007 STG shares, equivalent to 30.00% of South Logistics Joint Stock Company’s charter capital.

  1. Giá chào mua/ PTO price: 52.520 đồng/cổ phiếu/ 52,520 VND/share
  2. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Từ nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn tiền hiện có của PSA/   Source of buyer's funding for the PTO: From PSA's own equity and available cash funds.
  1. Ngày kết thúc đợt chào mua: ngày 24 tháng 11 năm 2023/      End date of PTO period: November 24th, 2023
  1. Đại lý chào mua công khai/ PTO’s agent: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI / SSI Securities Corporation:
 • Địa chỉ/ Address: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam/ No. 72 Nguyen Hue Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • Điện thoại/ Phone number: (+84.28) 38 242 897
 • Website: www.ssi.com.vn
 1. TÀI LIỆU GỬI KÈM (nếu có)/ ATTACHED DOCUMENTS (if any): Báo cáo kết quả Chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam/ Report on the result of Public Tender Offer of shares of South Logistics Joint Stock Company
Công ty cổ phần chứng khoán SSI