THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (ĐỢT 2 - TRÁI PHIẾU VICH2326002) THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SỐ 199/GCN-UBCK DO CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP NGÀY 25/07/2023

 

Trở về
THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (ĐỢT 2 - TRÁI PHIẾU VICH2326002) THEO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SỐ 199/GCN-UBCK DO CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP NGÀY 25/07/2023

26/12/2023

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng (Đợt 2 - Trái phiếu VICH2326002) theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 199/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023.
 
Chi tiết vui lòng xem tại các tài liệu dưới đây:
 
6. Các phụ lục đính kèm Bản cập nhật Bản Cáo Bạch ngày 22.12.2023:
Phụ lục 1: Báo cáo tài chính
Phụ lục 2: Các hồ sơ phê duyệt
Phụ lục 3: Các Hợp đồng/Thỏa thuận
Phụ lục 4: Các tài liệu khác liên quan đến phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán
Công ty cổ phần chứng khoán SSI