Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu VICH2325004 do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phát hành.

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2023 và Thông báo số 5460/TB-SGDHN ngày 20/12/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán

Trở về
Thông báo niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Trái phiếu VICH2325004 do Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phát hành.

21/12/2023

Căn cứ Quyết định số 1321/QĐ-SGDHN ngày 19/12/2023 và Thông báo số 5460/TB-SGDHN ngày 20/12/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”), Tập đoàn Vingroup - Công ty CP xin thông báo về việc niêm yết Trái phiếu và ngày giao dịch đầu tiên tại HNX như sau:

 

Trái phiếu VICH2325004 được niêm yết trên HNX từ ngày 19/12/2023 với mã chứng khoán là VIC123028. Số lượng trái phiếu niêm yết là 6.924.155 (Sáu triệu, chín trăm hai mươi tư nghìn, một trăm năm mươi lăm) trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 692.415.500.000 VND (Sáu trăm chín mươi hai tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, năm trăm nghìn đồng), sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 28/12/2023.

 

Trái phiếu VICH2325004 là trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành. Trái phiếu VICH2325004 có kỳ hạn 24 tháng, được phát hành ngày 31/08/2023 và đáo hạn ngày 31/08/2025. Lãi suất của trái phiếu này được trả sau, định kỳ vào mỗi ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái Phiếu là 14,5%/năm và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày. Lãi suất các Kỳ Tính Lãi tiếp theo của Trái Phiếu bằng tổng của 4% (bốn phần trăm) và Lãi Suất Tham Chiếu và được tính trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày. Lãi Suất Tham Chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng tiền Đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được công bố tại Website các ngân hàng này vào hoặc vào khoảng trước 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) của Ngày Xác Định Lãi Suất của Kỳ Tính Lãi đó.

 

Bản cáo bạch niêm yết được cung cấp tại website: www.hnx.vn; www.vingroup.netwww.ssi.com.vn.

 
Các tài liệu đính kèm: 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI