THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

 

Trở về
THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG - TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP

06/07/2023

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng/

NOTICE

Public Stock Offering

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 164/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3/7/2023)/

(Certificate of Registration of public stock offering No 164/GCN-UBCK issued by the Chairwoman of the Vietnam State Securities Commission dated July 3rd 2023)

 1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành/ Information of Issuer
  1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM – CTCP   

Issuer name (full): VIETNAM LIVESTOCK CORPORATION JSC

  1. Tên viết tắt: VILICO/ Abbreviated name: VILICO
  2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 519 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/

Head office: No. 519 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

  1. Số điện thoại/ Phone number: 0243 862 1688             Số fax/Fax number: 024.38623645

Website: http://www.vilico.vn

  1. Vốn điều lệ: 1.723.461.730.000 đồng (Một nghìn bảy trăm hai mươi ba tỷ, bốn trăm sáu mươi mốt triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng)/

Charter capital: 1,723,461,730,000 dong (One thousand seventy hundred and twenty three billion, four hundred and sixty one million, seven hundred and thirty thousand Vietnam dong.

  1. Mã cổ phiếu/ Stock ticker: VLC
  2. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Trung Tâm/ Bank Account: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) – Central Branch

Số hiệu tài khoản/ Account number: 060240360686

  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100104443 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/05/2023./

Business registration certificate No. 0100104443 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on June 30, 2010 and registered for the change for the 10th time on May 4, 2023.

 • Ngành nghề kinh doanh chính và Mã ngành/ Main business lines and Industry code:
   • Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn (0145): chính/ Pig raising and pig breed production (0145): main;
   • Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò (0141)/ Raising buffaloes and cows and producing cattle and buffalo breeds (0141);
   • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210)/ Warehousing and storage (5210);
   • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (6810)/ Trading in real estate, land use rights of owners, users or renters (6810);

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện các hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được phép thực hiện theo quy định pháp luật)/ Details: Real estate business (only conducting business activities that foreign-invested enterprises are allowed to do in accordance with the law).

   • Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (1050)/ Processing milk and dairy products (1050);
   • Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (1010)/ Processing and preserving meat and meat products (1010).
 • Sản phẩm/dịch vụ chính/ Main products/services: Chăn nuôi giống lợn, giống trâu, bò, chế biến, bảo quản sản phẩm từ thịt, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa/ Breeding pigs, buffaloes and cows, processing and preserving meat products, processing milk and dairy products
  1. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành)/ License for establishment and operation (if any according to specialized laws): Không có/ N/A
 1. Mục đích chào bán/ Purpose of offering

Căn cứ các Nghị quyết số: (i) 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/06/2022 và (ii) 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông của VLC thông qua, tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 603.211.602.000 đồng sẽ được VLC sử dụng để tăng phần vốn góp của VLC tại Công ty TNHH Chăn nuôi Việt Nhật (“JVL”), một công ty liên doanh của VLC và Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản, qua đó JVL sẽ triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò thịt và các hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản thịt bò và các sản phẩm từ thịt bò.

Pursuant to Resolutions No.: (i) 01/2022/VLC/NQ-ĐHĐCD dated June 8, 2022 and (ii) 01/2023/VLC/NQ-ĐHĐCD dated April 27, 2023 approved by VLC’s shareholders, the total amount expected to be collected from the offering of VND 603,211,602,000 will be used by VLC to increase VLC's stake in Japan Vietnam Livestock Company Limited (“JVL”), a company JVL is a joint venture company of VLC and Japan's Sojitz Corporation, through which JVL will implement the beef cattle breeding project and the slaughtering, processing and preserving of beef and beef products.

 1. Phương án chào bán/ Offering plan
  1. Tên cổ phiếu/ Stock name: Cổ phiếu Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ Stock of Vietnam Livestock Corporation JSC
  2. Loại cổ phiếu/ Type of stock: Cổ phiếu phổ thông/ Common stocks
  3. Số lượng cổ phiếu chào bán/ Number of shares offered for sale: tối đa 43.086.543 cổ phiếu cổ phiếu, trong đó/ maximum of 43,086,543 shares, in which:
   • Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán/ Number of shares offered by the Issuer: 43.086.543 cổ phiếu/ 43,086,543 shares;
   • Số lượng cổ phiếu cổ đông chào bán/ Number of shares offered by shareholders: 0 cổ phiếu/ 0 shares.
  4. Giá chào bán/ Offering price: 14.000 đồng/cổ phiếu/ 14,000 VND/share.
  5. Tổng giá trị vốn huy động: 603.211.602.000 đồng, trong đó/ Total value of capital expected to be raised: 603,211,602,000 VND, of which:
   • Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 603.211.602.000 đồng/ Value of capital expected to be raised for Issuer: 603,211,602,000 VND;
   • Giá trị vốn huy động của cổ đông: 0 đồng/ Value of capital mobilized by shareholders: 0 VND.
  6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua./

Distribution method (through underwriting organization, issuing agent, auction...): Offering for sale to existing shareholders by the method of exercising the right to buy.

  1. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không hạn chế./

Minimum number of share subscriptions: not restricted.

  1. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 28/08/2023/

Time to receive purchase registration: From July 24th 2023 to August 28th 2023

  1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
   • Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản
   • Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại trụ sở của Tổ chức phát hành: Số 519 Phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/

Location to receive registration to buy shares:

   • For shareholders who have deposited securities: Register to buy and make payment at the depository member where the shareholder opens an account.
   • For shareholders who have not deposited securities: Register to buy and make payment at the Company's head office: No. 519 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi
  • Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 24/07/2023 đến ngày 28/08/2023/

Time to receive payment for buying shares: From July 24th 2023 to August 28th 2023

  1. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
   • Số tài khoản: 060289127227
   • Mở tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Trung Tâm/

Blocked account receiving money to buy stocks:

   • Account number: 060289127227
   • Opened at: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) – Central Branch
  • Các tổ chức liên quan/ Related organizations:

TỔ CHỨC TƯ VẤN/ ADVISOR ORGANIZATION

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội/ SSI Securities Corporation – Hanoi Branch

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/ Address: 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Điện thoại/ Phone number: 024 3936 6321                              Fax: 024 3936 6318

Website: www.ssi.com.vn

  1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch/ Place of Publication of Prospectus:

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP/ Vietnam Livestock Corporation JSC

Địa chỉ:  519 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội/ Address: 519 Minh Khai, Vinh Tuy Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

Điện thoại/ Phone number: 024.38626769                               Fax: 024.38623645

Website: www.vilico.vn                                                              Email: [email protected]

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – Chi nhánh Hà Nội/ SSI Securities Corporation – Hanoi Branch

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội/ Address: 1C Ngo Quyen, Ly Thai To Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Điện thoại/ Phone number: 024 3936 6321                              Fax: 024 3936 6318

Website: www.ssi.com.vn

 

Tài liệu đính kèm:

I. Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;

II. Bản cáo bạch;

III. Phụ lục bản cáo bạch:

4. Phụ lục IV:
Công ty cổ phần chứng khoán SSI