THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

                   CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI  GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY    

Trở về
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

11/09/2020

                   CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI
 GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY
                                 ---o0o---    
 Số/ No: _____2020/TB-GEC
               
                   
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
                  Independence - Freedom - Happiness
                                          ---o0o---
                                             Gia Lai, ngày       tháng      năm 2020
                                             Gia Lai Province, dated 
                                                                  THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
                                                                  ANNOUNCEMENT OF SHARE ISSUE TO THE PUBLIC
                                                              (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 178/GCN-UBCK
                                                               do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 8/9/2020)
                                                            (Certificate of share offering registration No. 178 / GCN-UBCKissued
                                                                  by Chairman of State Securities Commission on 8/9/2020)
1.  Tên tổ chức phát hành:/ Issuer:

Công ty Cổ phần Điện Gia Lai/ Gia Lai Electricity Joint Stock Company

2.  Địa chỉ trụ sở chính:/ Address:

114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam/

114 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Viet Nam.

3.  Số điện thoại:/ Telephone:

0269 3824464                 Fax: 0269 3826365

4.  Cổ phiếu chào bán:

 

  • Tên cổ phiếu:/ Name of share:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai/ Share of Gia Lai Electricity Joint Stock Company

  • Loại cổ phiếu:/ Type of share:

Cổ phiếu phổ thông/ Common share

  • Mệnh giá:/ Face Value:

10.000 đồng/cổ phiếu/ 10.000 VND/ share

  • Số lượng đăng ký chào bán:/ Number of registration for offering:

50.972.919 cổ phiếu/ 50,972,919 shares

5.  Khối lượng vốn cần huy động:/ Total deal size:

509.729.190.000 đồng/ 509,729,190,000 VND

6.  Mục đích huy động vốn:/ Use of proceeds:

Tăng quy mô vốn, đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2020 và những năm tiếp theo/ Increase capital, remain a reasonable capital structure, attract investment capital to expand production and business in 2020 and the following years.

7.  Giá chào bán:/ Offering price:

10.000 đồng/cổ phiếu/ 10.000 VND/ share

8.  Hình thức chào bán:/ Type of offering:

Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ Public offering of additional shares to existing shareholders

9.  Tỷ lệ thực hiện quyền:/ Right Exercise rate:

4:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phần mới). Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị./ 4: 1 (01 share is entitled to 01 right, 04 rights to buy 01 new share). The number of shares each shareholder is entitled to buy will be rounded down to the unit.

10.  Số lượng đăng ký mua tối thiểu/ Minimum registration amount:

01 cổ phiếu/ 1 shares

11. Thời hạn nhận đăng ký mua:/ Dealine to receive purchase registration:

Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 15/10/2020 hoặc theo thông báo khác của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

From September 25th,2020 to October 15th, 2020 or according to Notices of the Vietnam Securities Depository

12.  Địa điểm nhận đăng ký mua:/ Address of purchase registration:

 

  • Đối với chứng khoán đã lưu ký:/ For depositary shares:

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua, nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (Công ty Chứng khoán) mà Cổ đông mở tài khoản

Shareholder carries out the procedures for the transfer of the right to buy, to register to buy, and to pay the deposit to buy shares at the depository members (the Securities Company) where the Shareholder opens his account.

  • Đối với chứng khoán chưa lưu ký:/ For undepositary shares:

Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua cổ phiếu tại địa chỉ dưới đây :/ Shareholder shall carry out the procedures for the transfer of the right to purchase or register to buy shares at the address below:

Trụ sở Công ty Cổ phần Điện Gia Lai/ Gia Lai Electricity Joint Stock Company’s Office

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Address: 114 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province.

Điện thoại/ Telephone: 0269.2222170

(Cổ đông vui lòng tham khảo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu tại http://www.geccom.vn )/ (Shareholders please refer to the instructions to register to buy shares at http://www.geccom.vn)

13.  Địa điểm công bố Bản cáo bạch:/ Address of announce Prospectus:

http://www.geccom.vn/  và/ and www.ssi.com.vn

14.  Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua  cổ phiếu:/ Escrow Bank Account to receive money of purchasing shares:

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

Số tài khoản         : 117002859692

Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam  - Chi nhánh 1 TP. HCM

Bank account holders: Gia Lai Electricity Joint Stock Company

Account number: 117002859692

Bank: Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Branch 1 HCM City.

 

                                                                                                        CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
                                                                                                      GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY
                                                                                                    (Người đại diện theo pháp luật)
                                                                                               Chủ tịch HĐQT
                                                                                               Legal Representative
                                                                                                  Chairman of the Board 

 

                                                                                                  TÂN XUÂN HIẾN

 
Thông tin đính kèm:
Bản cáo bạch

Công ty cổ phần chứng khoán SSI