VIC: THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (GÓI 4.000 TỶ ĐỒNG KỲ HẠN 24 THÁNG) - ĐỢT 1: 2.000 TỶ ĐỒNG

Tập đoàn Vingroup - CTCP thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN-UBCK

Trở về
VIC: THÔNG BÁO CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (GÓI 4.000 TỶ ĐỒNG KỲ HẠN 24 THÁNG) - ĐỢT 1: 2.000 TỶ ĐỒNG

01/08/2023

Tập đoàn Vingroup - CTCP thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 198/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 25/07/2023. Cụ thể như sau:
 
Tài liệu đính kèm:
  5. Phụ lục 2: Các hồ sơ phê duyệt:
  7. Phụ lục 4: Báo cáo Tài chính
  9. Phụ lục 6: Các hợp đồng đại diện Người sở hữu Trái Phiếu
 10. Phụ lục 7: Các tài liệu khác liên quan đến phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán:
 11. Hướng dẫn đặt mua và Giấy đăng ký mua Trái phiếu
Công ty cổ phần chứng khoán SSI