Thông báo Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

THÔNG BÁO V/v: Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên

Trở về
Thông báo Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ/chứng khoán cầm cố của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

12/02/2020

THÔNG BÁO

V/v: Bán giải chấp chứng khoán kỹ quỹ/chứng khoán cầm cố

của khách hàng là người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Ngày 12 tháng 02 năm 2020

Thông tin về người sở hữu chứng khoán/Information about the owner:

- Họ và tên/Full name: Nguyễn Thị Vân Hoa

- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng/Currently posittion in the public company: Thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HOSE)

- Mối quan hệ với người nội bộ/Relationship with internal person:

Mã chứng khoán dự kiến bán giải chấp/Securities code: DRC

Số lượng chứng khoán dự kiến bán/Number of shares to be sold: 1.350 CP (Một nghìn ba trăm năm mươi cổ phiếu)

Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/Transaction period: từ ngày/from 12/02/2020

Ghi chú quan trọng:

Important note:

  • Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của CTCK mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ;

The sale of shares could be cancelled upon sole discretion of securities company without prior notice to the public if market price of shares changes or the owner deposit additional asset to reach the minimum required margin ratio;

  • Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Number of shares to be sold are roughly calculated at the time of issuing this notice; actual number of shares that are sold may be less or more than announced number due to change of market price.

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI