THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (‘IMP”) NOTICE OF PUBLIC TENDER OFFER OF IMP 1. Tổ chức

Đấu giá mới nhất

Trở về
THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

24/08/2022

THÔNG BÁO CHÀO MUA CÔNG KHAI

CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM (‘IMP”)

NOTICE OF PUBLIC TENDER OFFER OF IMP

1. Tổ chức chào mua/Buyer: SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD

- Tên giao dịch/Name            : SK INVESTMENT VINA III PTE. LTD

- Vốn điều lệ/ Charter capital  : 248.860.000 USD (bằng chữ: hai trăm bốn mươi tám triệu tám trăm sáu mươi nghìn Đô-la Mỹ)/ 248,860,000 USD (in word: two hundred and forty-eight million, eight hundred and sixty thousand US dollars)

- Địa chỉ trụ sở/ Head quarter : 9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower Singapore (018937)

- Điện thoại/Phone No.          : 028 36367951             

- Nơi mở tài khoản/ Bank Account at:: Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)/ Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited

- Số tài khoản/ Account number: SCBLVNVX

- Giấy chứng nhận thành lập số 202012530K cấp ngày 14 tháng 03 năm 2022 tại Singapore/ Business registration no. 202012530K issued on March 14th 2022 in Singapore

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ tư vấn quản

Main products/services: Management services

2. Thông tin về đợt chào mua công khai/ Information of the Mandatory Public Offer (“MPO”):

- Tên cổ phiếu được chào mua: Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

The Offered Shares: Shares of Imexpharm Corporation

- Mã chứng khoán được chào mua/Securities code: IMP

Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua 733.759 cổ phiếu, tương ứng 1,1% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.

The number of shares to be purchased 733,759 shares, equivalent to 1.1% charter capital of Imexpharm Corporation.

Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: lên đến 36.715.675 cổ phiếu, tương ứng 55,04% vốn điều lệ của Công ty CP Dược Phẩm Imexpharm.

The expected number of share of the Buyer after the MPO is up to 36,715,675 IMP shares, equivalent to 55.04% charter capital of Imexpharm Corporation

- Giá chào mua/MPO Price: 66.000 đồng/cổ phiếu/ 66,000 VND/share

- Nguồn vốn thực hiện đợt chào mua: Từ nguồn vốn chủ sở hữu/nguồn tiền hiện có của SK Investment Vina III Pte. Ltd.

Buyer’s funding for the MPO: Buyer's funding for the PTO: Using the company's own capital/ cash sources.

- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư: Từ ngày 24 tháng 8 năm 2022 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022

MPO Registration Period: From August 24th, 2022 to October 7th, 2022

- Đối tượng chào mua: : Cổ động hiện hữu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác Eligible Sellers: Current shareholders who hold transferable ordinary shares without transfer or any other restriction of Imexpharm Corporation.

3. Đại lý thực hiện việc chào mua công khai:/ MPO’s agent:

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – CN Hà Nội / SSI Securities Corporation – Hanoi Branch

Cổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán IMP và gửi về SSI trước 16:00 ngày 07/10/2022

Potential selling shareholders need to fill in Selling Registration Form and send to SSI before 16:00 on Oct 07, 2022

Thủ tục và hướng dẫn chào mua công khai chi tiết được đăng tải trên website: www.ssi.com.vn

The procedure and guidelines for MPO are posted on the website: www.ssi.com.vn

Hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu IMP/ Procedures for IMP Mandatory Public Offering: tại đây

Mẫu đăng ký bán cổ phiếu IMP/IMP selling registration form: tại đây

Mẫu hủy đăng ký bán cổ phiếu IMP/IMP cancellation registration form: tại đây
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI