Thông báo chi trả cổ tức CTCP Công nghiệp Kim Bình

Tp.HCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2020 THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC Kính gửi : Toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim

Trở về
Thông báo chi trả cổ tức CTCP Công nghiệp Kim Bình

27/04/2020

Tp.HCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi : Toàn thể Quý Cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐTN2020/KBI của Đại hội Cổ đông Thường niên ngày 26/04/2020 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết năm 2019, Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chi trả cổ tức như sau:

1. Đối tượng được hưởng cổ tức: Cổ đông Công ty có tên trong danh sách được chốt vào 08giờ ngày 27/04/2020.

(Ghi chú: Trường hợp có cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian sau thời điểm 08 giờ ngày 27/04/2020 đến thời điểm Công ty kết thúc chi trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người được nhận cổ tức từ Công ty.)

2. Chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối tính đến hết năm 2019:
  • Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền
  • Mức chi trả cổ tức: 20% (Hai mươi phần trăm) trên mệnh giá cổ phần, tương đương 2.000 đồng/CP (Hai ngàn đồng một cổ phần).
  • Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 27/05/2020.
3. Hình thức chi trả cổ tức:
  • Chuyển khoản đối với những Cổ đông đã đăng ký số tài khoản ngân hàng với Công ty.
  • Trả bằng tiền mặt đối với những cổ đông chưa đăng ký số tài khoản ngân hàng. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt cần mang theo giấy CMND (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên và đóng dấu.
  • Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy CMND người được ủy quyền.
  • Địa điểm chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại :

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Kim Bình - Phòng Tài chính Kế toán

Địa chỉ: Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân,  Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ : Ông Phạm Duy Mỹ – Kế toán trưởng Công ty (số ĐT: 0903.665.922)

Trân trọng thông báo.

                                                              TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                        CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                 (Đã ký)

                                                                        PHAN KẾ MINH

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI