Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu BONDHDG/2020.02

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái Phiếu số 22_PL/2020/SSI-HN/NHĐT

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu BONDHDG/2020.02

01/08/2022

Căn cứ Phụ lục Hợp đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký, thanh toán và chuyển nhượng Trái Phiếu số 22_PL/2020/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 18/08/2020 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 22/2020/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 28/07/2020 giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (*HDG*) và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI").
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI") xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi cuối cùng và Ngày Đáo Hạn đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô phát hành ngày 21/08/2020 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI