Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu MTDCH2123002

Căn cứ Phụ lục Hợp Đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký và chuyển nhượng Trái Phiếu được lập và ký

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu MTDCH2123002

25/05/2022

Căn cứ Phụ lục Hợp Đồng số 01 về Dịch vụ đại lý đăng ký lưu ký và chuyển nhượng Trái Phiếu được lập và ký ngày 15/06/2021 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành Trái Phiếu số 02.2021/DVPHTP/SUNWAY-SSI được lập và ký ngày 15/06/2021 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời ("SUNWAY") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI")
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI") xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu đợt 2 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư Đường Mặt Trời phát hành ngày 15/06/2021 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI