Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu TSH2023001

Căn cứ Phụ lục Hợp Đồng số 02 về Dịch vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Chuyển nhượng Trái Phiếu được

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu TSH2023001

09/06/2022

Căn cứ Phụ lục Hợp Đồng số 02 về Dịch vụ Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Chuyển nhượng Trái Phiếu được lập và ký ngày 24/12/2020 đính kèm Hợp đồng dịch vụ phát hành trái phiếu số 36/2020/SSI-HN/NHĐT được lập và ký ngày 17/11/2020 giữa Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI")
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 3 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Điện lực Trung Sơn phát hành ngày 30/12/2020 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI