Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu trái phiếu VPRCH2124001

Căn cứ Hợp đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu số 47/2021/NHĐT-SSIHO ký ngày 18/06/2021 và Phụ

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách Chủ Sở Hữu trái phiếu VPRCH2124001

03/06/2022

Căn cứ Hợp đồng Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành và Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu số 47/2021/NHĐT-SSIHO ký ngày 18/06/2021 và Phụ lục số 02 ký ngày 23/12/2021 giữa Công ty Cổ phần Vinaprint ("Tổ chức phát hành") và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI ("SSI").
SSI trân trọng thông báo đến Tổ chức phát hành và Chủ Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi Đợt 1 trái phiếu do Công ty Cổ phần Vinaprint phát hành ngày 24/12/2021, mã trái phiếu VPRCH2124002 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI