Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PDRH2123009

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu số 04/2021/HDTP9-PD được lập và ký ngày 15/12/2021

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu PDRH2123009

24/08/2022

Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký Lưu ký và Chuyển nhượng Trái Phiếu số 04/2021/HDTP9-PD được lập và ký ngày 15/12/2021 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI").
Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thực hiện thanh toán tiền lãi Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi đợt 3 đối với số lượng Trái Phiếu do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt phát hành ngày 16/12/2021 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI