Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DPGH2124001

Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số 19/2021/SSI-HN/NHĐT giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty Cổ phần Chứng khoán

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu DPGH2124001

13/04/2022

Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số 19/2021/SSI-HN/NHĐT giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương và Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI - Chi nhánh Hà Nội ("SSI"), SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền lãi trái phiếu tại kỳ tính lãi đợt 1 đối với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Đạt Phương phát hành ngày 28/10/2021 theo thông tin chi tiết dưới đây.
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI