Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu TNHCH2122004

Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số 02/TNHCH2122004/2021/SSI-HN/NHĐT/PL02 giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn

Đấu giá mới nhất

Trở về
Thông báo ngày chốt danh sách trái phiếu TNHCH2122004

27/07/2022

Căn cứ theo Phụ lục Hợp đồng số 02/TNHCH2122004/2021/SSI-HN/NHĐT/PL02 giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH và Công ty cổ phần chứng khoán SSI - Chi Nhánh Hà Nội ("SSI") ký ngày 20/07/2021, SSI xin thông báo đến Quý Công ty và Người Sở Hữu Trái Phiếu về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu đáo hạn ngày 11/08/2022 đối với số lượng trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH phát hành ngày 11/08/2021 theo thông tin sau:
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI