Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020   THÔNG BÁO (V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01)

Trở về
Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01

04/02/2020

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Thông báo về việc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm cho trái phiếu DPG.BOND.2019.01)

Kính gửi: Quý Trái Chủ

Căn cứ Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 10/2019/HD-SSIHN ngày 28 tháng 11 năm 2019 (“Hợp Đồng Thế Chấp Và Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm”) giữa Công ty Cổ phần Đạt Phương với tư cách là tổ chức phát hành và Công ty cổ phần chứng khoán SSI (“SSI”) với tư cách là Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm và các ông Lương Minh Tuấn, Phạm Kim Châu, Trần Anh Tuấn với tư cách là Bên Bảo Đảm.

Căn cứ theo phụ lục Hợp đồng thế chấp và quản lý tài sản bảo đảm số 06/PLHĐ-ĐP-SSI về việc bổ sung tài sản bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 ngày 03 tháng 02 năm 2020.

SSI xin thông báo về việc bổ sung tài sản bảo đảm của các Bên bảo đảm bảo đảm cho Trái Phiếu DPG.BOND.2019.01 phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2019 tính đến ngày 04 tháng 02 năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

STT

Bên Bảo Đảm

Tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI

Số lượng cổ phiếu DPG đã thế chấp

(cổ phiếu)

Số lượng cổ phiếu DPG bổ sung bảo đảm cho Trái phiếu

(cổ phiếu)

Tổng số lượng cổ phiếu DPG thế chấp

(cổ phiếu)

Trung bình giá đóng cửa của ba phiên giao dịch gần nhất (VNĐ)

Tổng giá trị tài sản bảo đảm (VNĐ)

Tỷ lệ Tài sản bảo đảm/Tổng giá trị Trái Phiếu của đợt phát hành (%)

1

Ông Lương Minh Tuấn

003C550555

2.439.964

2.753.042

5.193.006

27.950

145.144.517.700

2

Ông Phạm Kim Châu

003C550566

1.015.344

1.145.626

2.160.970

27.950

60.399.111.500

3

Ông Trần Anh Tuấn

003C122039

883.978

997.404

1.881.382

27.950

52.584.626.900

Tổng cộng

-

4.339.286

4.896.072

9.235.358

-

258.128.256.100

318.68

Trân trọng thông báo!

Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI