Báo cáo công ty

Đấu giá mới nhất

Báo cáo công ty
PVT: Kết quả kinh doanh 9T2019: Chi phí vốn lớn
Chúng tôi điều chỉnh giảm P/E mục tiêu cho năm 2020 xuống còn 8 lần (từ mức 9 lần) và giá mục tiêu năm 2020 là 19.200 đồng/CP (tăng 14% so với giá hiện tại). Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho cổ phiếu ở thời điểm hiện tại, và chúng tôi có thể điều chỉnh khuyến nghị nếu hợp đồng dài hạn với Nghi Sơn được ký kết trong tương lai.

05/12/2019

Tải xuống
MSH: Ước tính tăng trưởng mạnh hơn từ Q2/2020

Trong năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 4.440 tỷ đồng (+12,3% YoY) và 437 tỷ đồng (+18,1% YoY), với tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 20,6%. Trong năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 5.000 tỷ đồng (+13% YoY) và 467 tỷ đồng (+6,8% YoY), với tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 20,5%, giả định tỷ suất lợi nhuận gộp ghi nhận cho các đơn hàng CMT giảm do cạnh tranh. Tăng trưởng doanh thu giả định cao hơn tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2020 do chi phí bán hàng & chi phí quản lý ước tính tăng, ví dụ như chi phí marketing để thúc đẩy các bộ sưu tập chăn ga gối đệm mới. Với mức giá hiện tại là 54.300 đồng/CP, MSH đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 6,3 lần và 5,9 lần, khá hấp dẫn. Giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu là 64.000 đồng/CP (+17,9% so với mức giá hiện tại) dựa vào mức PE bình quân ngành hiện tại là 7 lần, tương ứng khuyến nghị KHẢ QUAN cho cổ phiếu.

05/12/2019

Tải xuống
BVH: Lợi nhuận kế toán mảng bảo hiểm nhân thọ phục hồi trong 9T2019

Do đó chúng tôi chọn sử dụng phương pháp định giá PB. Chúng tôi chọn hệ số PB mục tiêu là 3,3 lần (hệ số PB bình quân của BVH trong 5 năm qua). Độ lệch chuẩn của chuỗi dữ liệu này là 0,66 lần, thấp hơn nhiều so với độ lệch chuẩn PB của các công ty trong ngành trong khu vực. Với BVPS năm 2020 là 25.795 đồng, giá mục tiêu 1 năm của BVH là 85.130 đồng/CP (+27,4% so với giá hiện tại). Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu BVH.

04/12/2019

Tải xuống
CTG: Kết quả kinh doanh 9T2019: Lợi nhuận tốt hơn ước tính mặc dù chi phí dự phòng rủi ro tăng

Lợi nhuận tốt hơn ước tính trong bối cảnh thiếu hụt nguồn vốn: Kết quả kinh doanh trong 9T2019 vượt kỳ vọng của thị trường. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.456 tỷ đồng (+11,3% YoY) mặc dù thiếu vốn đã hạn chế mức tăng trưởng tín dụng chỉ tăng 3,3% YTD, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn hệ thống là 9,54% YTD.

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 12,5% YoY, do thu nhập lãi ròng (NII) tăng 11,7% YoY và thu nhập ngoài lãi (Non-NII) tăng 16,3% YoY. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tăng ở mức tương đương, +12,9% YoY.

29/11/2019

Tải xuống
TCB: Tăng cho vay mua nhà thay thế trái phiếu doanh nghiệp

Với mức giá hiện tại là 22.900 đồng/CP, TCB đang giao dịch ở mức PB 2019E và 2020E lần lượt là 1,31 lần và 1,1 lần, thấp hơn so với mức trung bình toàn hệ thống lần lượt là 1,56 lần và 1,28 lần. Chúng tôi duy trì hệ số PB mục tiêu cho cổ phiếu là 1,3 lần và giá mục tiêu 1 năm là 26.900 đồng/CP, tăng 17,5% so với mức giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN cho TCB.

29/11/2019

Tải xuống
GMD: Tăng trưởng cốt lõi chậm lại
Ở mức giá hiện tại, GMD đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 12,8 lần và 12 lần, PB 2019 và 2020 lần lượt là 1,18 lần và 1,15 lần. Chúng tôi cho rằng đây là mức hợp lý, nhưng giá trị sổ sách vẫn có thể cao hơn, vì GMD có một số tài sản chưa đi vào hoạt động như cảng Gemalink. Chúng tôi kết hợp PE mục tiêu năm 2020 là 13 lần (giảm từ mức 15 lần do tăng trưởng lợi nhuận giảm) và PB mục tiêu năm 2020 là 1,5 lần (không thay đổi) để có giá mục tiêu năm 2020 là 28.300 đồng/CP (tăng 19,2% so với mức giá hiện tại). Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị cho cổ phiều là PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG (từ KHẢ QUAN), vì chúng tôi không nhận thấy có nhiều yếu tố hỗ trợ cho năm 2020 và 2021 khi Gemalink chỉ có thể hòa vốn, chưa kể các cảng khác có thể đạt hết công suất.

29/11/2019

Tải xuống
IMP: Triển vọng tươi sáng hơn
Dựa trên các ước tính trên, EPS 2019 và 2020 có thể đạt 2.736 đồng và 3.148 đồng sau khi trừ 12% quỹ khen thưởng phúc lợi. Với mức giá hiện tại là 54.000 đồng, IMP đang giao dịch tại PE 2019 và 2020 là 19,7 lần và 17,6 lần. Dựa trên PE mục tiêu là 18 lần, tương ứng với mức trung bình của các công ty cùng ngành, chúng tôi khuyến nghị Phù hợp Thị trường đối với cổ phiếu IMP, với giá mục tiêu 1 năm là 56.600 đồng/cổ phiếu, tăng 5% so với giá hiện tại.

27/11/2019

Tải xuống
MWG: Kết quả kinh doanh 10T2019 sát với ước tính

Với mức giá hiện tại là 113.500 đồng/CP, MWG đang giao dịch ở mức PE 2019-2020 lần lượt là 13,3 lần và 10,4 lần. Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu.

27/11/2019

Tải xuống
PLX: Duy trì tăng trưởng ổn định từ mảng kinh doanh cốt lõi

Ở mức giá hiện tại, PLX đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 17,3 lần và 16 lần. Chúng tôi sử dụng PE mục tiêu là trung bình các công ty cùng ngành trong khu vực là 19 lần, điều chỉnh giảm từ mức 21 lần trong báo cáo trước đây do định giá nhóm công ty so sánh đã giảm trong thời gian vừa qua. PE mục tiêu cũng sát với mức trung bình lịch sử 2 năm của PLX là 19,1 lần. Theo đó, giá mục tiêu 1 năm của PLX là 70.100 đồng/CP, tăng 18,4% so với mức giá hiện tại, khuyến nghị KHẢ QUAN. Mặc dù chúng tôi chưa ghi nhận thu nhập bất thường từ việc thoái vốn PGBank vào giá mục tiêu, bất kỳ thông tin xác nhận nào về thỏa thuận này có thể là yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu trong 6 tháng tới.

26/11/2019

Tải xuống
PNJ: Lợi nhuận Q4/2019 khả quan

Chúng tôi duy trì ước tính cho PNJ trong năm 2019 với 15,9 nghìn tỷ đồng tổng doanh thu (+9,1% YoY) và 1,15 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (+19,9% YoY). Trong năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 17,6 nghìn tỷ đồng (+10,8% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+15,5% YoY). Ở mức giá hiện tại là 82.500 đồng/CP, PNJ đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 lần lượt là 17,2 lần và 14,9 lần. Giá mục tiêu 1 năm là 93.600 đồng/CP (tăng 13,5% so với mức giá hiện tại), sử dụng ước tính cả năm 2020 và PE mục tiêu không đổi là 16,5 lần, tương ứng khuyến nghị KHẢ QUAN.

22/11/2019

Tải xuống
HDB: NIM ngân hàng mẹ được cải thiện nhờ tăng tỷ trọng các khoản cho vay dài hạn

Sử dụng hệ số PB mục tiêu là 1,3 lần cho ngân hàng mẹ và 3 lần cho HD Saison, với giá trị sổ sách 2020, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu là 33.000 đồng/CP, tương ứng với PB 2020 hợp nhất là 1,52 lần cao hơn 14,9% so với mức giá hiện tại. Do đó, chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho HDB.

21/11/2019

Tải xuống
VTP: Tăng trưởng cao đi cùng chi phí gia tăng

Chúng tôi vẫn áp dụng PE mục tiêu cho năm 2020 là 20 lần, điều chỉnh giảm giá mục tiêu năm 2020 xuống còn 160.000 đồng/CP (từ 170,000 đồng/CP), tăng 24% so với giá hiện tại. Do đó, chúng tôi giữ khuyến nghị MUA đối với VTP.

20/11/2019

Tải xuống
VNM: Chờ đợi các yếu tố mới thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận

VNM đang giao dịch ở mức PE và EV/EBITDA là 23x và 14,3x cho năm 2019; 21,5x và 13,2x cho năm 2020. Chúng tôi cho rằng đây không phải mức đắt, nhưng vẫn chưa hấp dẫn do triển vọng tăng trưởng chưa khả quan của VNM (CAGR lợi nhuận ròng giai đoạn 2018-2023 chỉ ở mức 6,5%). Mặc dù vậy, chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 139.000 đồng (từ 130.000 đồng) khi chúng tôi chuyển cơ sở định giá sang EPS 2020 (từ 2019) và áp dụng PE mục tiêu không thay đổi là 23x, thấp hơn 15% so với trung bình trong khu vực. Chúng tôi sẽ tăng PE mục tiêu khi nhận thấy có thay đổi tích cực về các yếu tố cơ bản. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu.

18/11/2019

Tải xuống
BID: Cập nhật kết quả kinh doanh 9T2019: Tái cơ cấu nguồn vốn huy động và đẩy nhanh giải quyết nợ xấu

Giá mục tiêu hiện tại cho BID của chúng tôi là 42.900 đồng/CP, sử dụng PB mục tiêu 2020E là 2 lần và BVPS 2020E là 21.435 đồng. Tương ứng xếp hạng PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG.

18/11/2019

Tải xuống
DHC: Triển vọng tăng trưởng mạnh nhờ nhà máy Giao Long 2

Ở mức giá hiện tại, DHC đang giao dịch ở PE năm 2019 và 2020 lần lượt là 17,4 lần và 9,6 lần. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu, với giá mục tiêu 1 năm là 46.200 đồng/cổ phiếu, +19% so với giá hiện tại dựa trên PE mục tiêu là 11,5 lần, đây là mức trung bình lịch sử 4 năm. Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận nhờ nhà máy mới có thể yếu tố hỗ trợ giá cổ phiếu trong thời gian tới.

18/11/2019

Tải xuống
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI