Điều lệ và quy định

Điều lệ và quy định

Phụ lục 06 - Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin Người sở hữu trái phiếu

Phụ lục 05 - Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận Quyền sở hữu trái phiếu

Phụ lục 07 - Giấy đề nghị phong tỏa trái phiếu

Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 và các vấn đề liên quan

Phụ lục 03 - Tờ khai thuế TNCN

Phụ lục 02 - Hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi SSICB2010

Phụ lục 04 - Phiếu nhận Hồ sơ

Phụ lục 08 - Giấy đề nghị giải tỏa trái phiếu

Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 30.03.2010

Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 30.01.2010

Công ty cổ phần chứng khoán SSI