Thuyết trình nhà đầu tư

Thuyết trình nhà đầu tư
04/05/2011

Báo cáo Đại hội cổ đông 2011

03/05/2010

Báo cáo Đại hội cổ đông 2010

28/04/2010

Đại hội cổ đông 2010

12/02/2009

Thuyết trình tại Hội thảo "Gateway to Vietnam"

Công ty cổ phần chứng khoán SSI