CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2019

CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2019

Trở về
CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2019

26/04/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Số: 305/2019/CV-SSIHO

V/v Công bố BCTC hợp nhất Quý I năm 2019                                                                          

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ    

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM

Kính gửi:               - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                               028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:         Nguyễn Hồng Nam

Địa chỉ:                                                     72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại (cơ quan):                               028-38242897

Fax:                                                          028-38242997

Loại thông tin công bố:                            24 giờ    72 giờ     bất thường    theo yêu cầu    (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố:  Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 (tại đây)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/4/2019 tại đường dẫn http://www.ssi.com.vn   

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

                                                                         NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

 

                                                                        NGUYỄN HỒNG NAM

                                                                         Phó Tổng Giám đốc

 

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI