CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trở về

CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

31/01/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2019
Số: 109/2019/CV-SSIHO
V/v: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 
Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Công ty:                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                      SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:                                                 028-38242897
Fax:                                                           028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                   Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố:                             24 giờ   bất thường   theo yêu cầu    (X) định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

STT

Nội dung

Trước khi thay đổi

Thay đổi

Sau khi thay đổi

Lý do thay đổi

01

Vốn điều lệ (VNĐ)

5.100.636.840.000

0

5.100.636.840.000

Mua lại 15 cổ phiếu lô lẻ vào ngày 21/01/2019

 

 

02

Tổng số cổ phiếu

510.063.684

0

510.063.684

03

Số lượng cổ phiếu quỹ

893.377

Tăng 15

893.392

04

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

509.170.307

Giảm 15

509.170.292

05

Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)

-

-

-

 

 

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/1/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được uỷ quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần chứng khoán SSI