CBTT về việc được chấp thuận gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2019

CBTT về việc được chấp thuận gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2019

Trở về

CBTT về việc được chấp thuận gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2019

30/01/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 1 năm 2019
Số: 110/2019/CV-SSIHO
V/v: Được chấp thuận gia hạn thời gian công bố các BCTC năm 2019
 
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM
 
Kính gửi/To:           - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
Công ty:                                                     CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Mã chứng khoán:                                      SSI
Địa chỉ trụ sở chính:                                  72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại/Telephone:                               028-38242897
Fax:                                                           028-38242997
Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam
Chức vụ:                                                   Phó Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố   (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu    định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/01/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI nhận được Công văn số 487/UBCK-QLKD ngày 18/01/2019 của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin (i) báo cáo tài chính hợp nhất các quý và (ii) báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2019 của Công ty.

Vui lòng tải Công văn 487/UBCK-QLKD tại đây.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền công bố thông tin
 
 
 
 
 
Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI