Công bố Bản cáo bạch chào bán 10 mã chứng quyền có bảo đảm

Công bố Bản cáo bạch chào bán 10 mã chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố Bản cáo bạch chào bán 10 mã chứng quyền có bảo đảm

04/10/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2019

Số: 1098/2019/CV-SSIHO

V/v: Công bố Bản cáo bạch chào bán 10 mã chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

Kính gửi:                - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

                               - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty:                                                   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Mã chứng khoán:                                     SSI

Địa chỉ trụ sở chính:                                 72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:                                                028-38242897

Fax:                                                           028-38242997

Người thực hiện công bố thông tin:          Nguyễn Hồng Nam

Chức vụ:                                                    Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố:                             (X) 24 giờ    bất thường    theo yêu cầu       định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Bản cáo bạch chào bán 10 chứng quyền có bảo đảm. Xin vui lòng tải tài liệu tại đường dẫn sau:

VNM/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/VNM.6.5M.20191004/BCB.pdf

REE/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/REE.6.5M.20191004/BCB.pdf

MBB/6.5M/SSI/C/EU/CASH-02

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/MBB.6.5M.20191004/BCB.pdf

VJC/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/VJC.6.5M.20191004/BCB.pdf

VHM/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/VHM.6.5M.20191004/BCB.pdf

VIC/6.5M/SSI/C/EU/CASH-01

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/VIC.6.5M.20191004/BCB.pdf

HPG/6.5M/SSI/C/EU/CASH-02

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/HPG.6.5M.20191004/BCB.pdf

FPT/6.5M/SSI/C/EU/CASH-02

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/FPT.6.5M.20191004/BCB.pdf

MBB/3.5M/SSI/C/EU/CASH-02

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/MBB.3.5M.20191004/BCB.pdf

REE/3.5M/SSI/C/EU/CASH-01

https://ftp2.ssi.com.vn/Customers/PTSP/Website/CW/REE.3.5M.20191004/BCB.pdf

 

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/10/2019 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

Nguyễn Hồng Nam
Phó Tổng Giám đốc

Công ty cổ phần chứng khoán SSI