Công bố báo cáo kết quả phân phối 28 chứng quyền có bảo đảm

Công bố báo cáo kết quả phân phối 28 chứng quyền có bảo đảm

Trở về
Công bố báo cáo kết quả phân phối 28 chứng quyền có bảo đảm

18/06/2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024
 

Số: 954/2024/CV-SSIHO

V/v: Công bố báo cáo kết quả phân phối 28 chứng quyền có bảo đảm

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 

Kính gửi:   
          
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
 
 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 
 
Công ty:
 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
 
Mã chứng khoán: 
 
SSI
 
Địa chỉ trụ sở chính: 
 
72 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 
Điện thoại:  
 
028-38242897
 
Fax: 
 
028-38242997
 
Người thực hiện công bố thông tin: 
 
Nguyễn Kim Long
 
Chức vụ:
 
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ
Loại thông tin công bố:
 
 (X) 24 giờ   bất thường    theo yêu cầu   định kỳ
 
 
Nội dung thông tin công bố:  
 
Báo cáo kết quả phân phối 28 chứng quyền có bảo đảm sau đây:
 1. Chứng quyền ACB/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 2. Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 3. Chứng quyền HPG/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 4. Chứng quyền MSN/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 5. Chứng quyền MSN/6M/SSI/C/EU/Cash-16
 6. Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 7. Chứng quyền STB/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 8. Chứng quyền STB/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 9. Chứng quyền STB/6M/SSI/C/EU/Cash-16
 10. Chứng quyền TCB/6M/SSI/C/EU/Cash-16
 11. Chứng quyền VHM/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 12. Chứng quyền VHM/6M/SSI/C/EU/Cash-16
 13. Chứng quyền VIB/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 14. Chứng quyền VIB/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 15. Chứng quyền VIC/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 16. Chứng quyền VIC/6M/SSI/C/EU/Cash-16
 17. Chứng quyền VNM/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 18. Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 19. Chứng quyền VPB/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 20. Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 21. Chứng quyền VPB/6M/SSI/C/EU/Cash-16
 22. Chứng quyền VRE/4M/SSI/C/EU/Cash-16
 23. Chứng quyền VRE/5M/SSI/C/EU/Cash-16
 24. Chứng quyền MSN/12M/SSI/C/EU/Cash-15
 25. Chứng quyền STB/15M/SSI/C/EU/Cash-15
 26. Chứng quyền VHM/12M/SSI/C/EU/Cash-15
 27. Chứng quyền VPB/15M/SSI/C/EU/Cash-15
 28. Chứng quyền MWG/15M/SSI/C/EU/Cash-15

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2024 tại đường dẫn www.ssi.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

 

 

Nguyễn Kim Long
Giám đốc Luật và Kiểm soát tuân thủ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI